Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały nr 61/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, Uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych

powiatu wrzesińskiego w roku 2016

 

I. Rodzaj zadania:

1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone
na realizację
w ww. konkursie

Sposób realizacji

1. Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych.

2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych.

3. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami.

4. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich
oraz fotograficznych.

5. Promocja kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych w kościele poewangelickim w Miłosławiu.

6. Realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami.

7. Organizacja w powiecie wrzesińskim międzynarodowych projektów.

8. Wydawanie publikacji służących upowszechnieniu historii, tradycji i kultury powiatu wrzesińskiego.

 

 

 

 

 

25 000 zł

 

 

 

 

 

40 000 zł

 

 

 

 

 

wsparcie

2. W zakresie edukacji, kultury fizycznej i sportu:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone na realizację
w ww. konkursie

Sposób realizacji

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania.

3 260 zł

5 000 zł

wsparcie

Organizacja projektów edukacyjnych, olimpiad, konkursów, quizów itp., propagujących
i rozwijających wiedzę i umiejętności wśród dzieci
i młodzieży.

Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego.

20 000 zł

20 000 zł

wsparcie

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę
i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi,
rajdy, spływy itp.).

3. W zakresie działalności na rzecz osób starszych i  niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej:

Nazwa  zadania

Środki poniesione na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone na realizację
w ww. konkursie

Sposób realizacji

1. Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych
oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

2. Organizacja wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie edukacji
wśród osób starszych i niepełnosprawnych.

3. Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych.

4. Prowadzenie działań osłonowych w stosunku
do osób starszych i niepełnosprawnych w związku
z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez najbliższych w postaci darmowego posiłku.

5. Realizowanie działań związanych z integracją międzypokoleniową, wzmacnianiem więzi
w rodzinie, promujących rodzinę i macierzyństwo, zmierzających do ochrony interesów dziecka oraz upowszechniających znajomość praw dziecka.

21 000 zł

 

25 000 zł

wsparcie

 

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Nazwa  zadania

Środki poniesione na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone na realizację
w ww. konkursie

Sposób realizacji

1.     Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2.     Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów
i innych.

3.     Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

4.     Inicjowanie i organizowanie działań z zakresu uzależnień, patologii społecznych oraz chorób psychicznych.

8 700 zł

8 000 zł

wsparcie

5. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2015 r.

Środki przeznaczone na realizację
w ww. konkursie

Sposób realizacji

Organizacja obozów, zawodów sportowo-szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz obronności.

10 000 zł

13 000 zł

wsparcie

 

II. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2016 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2016 roku.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

 

IV. Warunki realizacji zadania:

1.      Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2.      Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.

3.      Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego (z co najmniej dwóch gmin).

4.      Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zadeklarowanie w ofercie wkładu własnego (środków finansowych własnych oraz/lub środków finansowych z innych źródeł) nie mniejszego niż 15% całkowitych kosztów zadania.

5.      Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25).

6.      Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

V. Terminy i warunki składania ofert:

1.        Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r Nr 6, poz. 25).

2.        Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).

3.        Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

4.      Do oferty należy dołączyć:

a)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź innego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu),

b)      kopię statutu organizacji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu),

c)      umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie,

d)     dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji.

5.      W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.

6.      Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.

7.      Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia 2016 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

8.      Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Kamil Perlik, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

 

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1.      Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3.      Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji.

4.      Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

a)      zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,

b)      celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań,

c)      doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy,

d)     korzyści społeczne wynikające z realizacji zadania,

e)      kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania przedstawionego w ofercie,

f)       udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania,

g)      planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

5.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

drukuj (Zarząd Powiatu Wrzesińskiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-12-30 07:43

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-12-30 07:43
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-30 07:36

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.