Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wydział Komunikacji i Transportu,

ul. Chopina 10, niski parter - informacja

tel. 61 640 44 88, 640 44 92,

rejestracja - tel. 61 640 44 08, 640 44 09, 640 44 10, 640 44 77.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1260),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1038),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 1088).
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 776 ze zm.).

Sprawdź status - swojego zamówienia na dowód rejestracyjny  - System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Statusy spraw wyświetlają się jeszcze przez 40 dni od czasu odebrania dokumentu z urzędu.

Uwaga !

1. Rejestracji pojazdów można dokonać w Wydziale Komunikacji i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:30-15:30, wtorek-piątek 7:30-14:30.

2. Jeżeli w załącznikach wymagany jest dowód własności, to może być to jeden z następujących dokumentów: umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

3. Spraw związanych z rejestracją pojazdu można dokonać osobiście lub udzielić innej osobie pełnomocnictwa (patrz – wzór pełnomocnictwa). Za udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa wynosząca 17 zł.


Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

- dla pojazdów spoza Unii Europejskiej:

 • dowód odprawy celnej przywozowej,

- dla pojazdów pochodzących z Unii Europejskiej:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
 •  
 • - a także:
 • dowód własności pojazdu,
 • kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności - jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli był on zarejestrowany za granicą lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument(y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badań technicznych pojazdu, jeżeli jest wymagane lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej ,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej – dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Opłatę recyklingową należy uiścić na pierwszą osobę, która sprowadza pojazd z zagranicy na terytorium RP. Opłata dotyczy pojazdów wprowadzonych na teren RP przed 1 stycznia 2016 r. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2016 r. poz. 803 ze zm.  - Poz. 933 Art. 1 pkt 4),
 • oświadczenie o wspólności majątkowej w celu dopisania współmałżonka do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela. 

Dla dokumentów sporządzonych w języku obcym wymaga się tłumaczeń na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1038)

Czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, dowodu odprawy celnej lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentów przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego i po wypełnieniu oświadczenia o rejestracji warunkowej.

Opłaty (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016 r. poz. 457) oraz  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827):

1. Rejestracyjne:

 • 160,00 zł  - w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o dmc 3,5 t,
 • 120,00 zł  - w przypadku motocykli,
 • 120,00 zł  - w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • 110,00 zł  - w przypadku motorowerów,

2. Skarbowe:

 • 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty rejestracyjne można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 36 9681 0002 0000 3127 2000 0030. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; w tytule: typ, markę i rodzaj pojazdu, a także nr VIN.

Opłatę skarbową, recyklingową można uiszczać na rachunek bankowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej BGK III Oddział w Warszawie nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko osoby, która jako pierwsza sprowadziła pojazd na terytorium RP oraz adres zamieszkania; w tytule: słowo „Recykling” oraz typ, markę i rodzaj pojazdu, a także nr VIN.

Opłaty skarbowe za złożenie pełnomocnictwa można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Komunikacji i Transportu) lub uiszczać na rachunek bankowy: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820. W nazwie zleceniodawcy wpłaty lub przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania; w tytule: „Pełnomocnictwo” oraz typ, markę i rodzaj pojazdu, a także numer VIN.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić we wrzesińskim starostwie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu

Tryb odwoławczy: w przypadku decyzji odmownej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem starosty wrzesińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

1. Z dniem 22 września 2009 r. zasadniczym zmianom uległy przepisy dotyczące systemu badań technicznych pojazdów - w tym w głównej mierze pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia i nie jest pojazdem uszkodzonym. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany. Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

 • 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych,
 • 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów.

Wszelkie inne pojazdy nie spełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 11:48
 • zmodyfikował: Elwira Haręźlak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 12:59

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-30 11:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.