Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Procedura wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Starosty Wrzesińskiego

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261)

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Wrzesińskiego (druk do pobrania).

2. Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego (pełnoletni obywatele polscy, co najmniej 3 osoby) zawierająca ich dane osobowe (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis) (druk do pobrania). Członkowie założyciele muszą oświadczyć o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełnienia praw publicznych.

3. Regulamin działalności (musi określać w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego).

4. Protokół z zebrania założycieli stowarzyszenia (wraz z uchwałami o: założeniu stowarzyszenia zwykłego ze wskazaniem adresu jego siedziby, uchwaleniu regulaminu oraz wyborze przedstawiciela lub zarządu, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej - z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela albo członków  powołanych organów zgodnie z regulaminem).

 

Realizacja wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Działając zgodnie z art. 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, organ nadzorujący (Starosta Wrzesiński) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

 1. wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek w trybie art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego,

 2. uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Procedura związana z rejestracją jest bezpłatna.

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art.41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Dane zamieszczane w ewidencji i ich aktualizacja

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest jawna i udostępniana na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

W ewidencji zamieszcza się:

 1. nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby,

 2. imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

 3. imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

 4. informacje o regulaminie działalności i jego zmianach,

 5. informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,

 6. informację o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego,

 7. imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego,

 8. informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków, o których mowa w rozdziale 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest złożyć organowi nadzorującemu, tj. Staroście Wrzesińskiemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych również dotyczących zmiany adresu zamieszkania przedstawiciela lub osób wchodzących w skład zarządu, ewentualnie organu kontroli wewnętrznej, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (druk do pobrania) oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.). Dowód uiszczenia opłaty skarbowej stanowi załącznik do wniosku.

Zgodnie z art. 217 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

Wykreślenie z ewidencji

Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia. Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Skreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych następuje po złożeniu przez likwidatora wniosku o dokonanie wykreślenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (druk do pobrania) wraz z odpowiednimi załącznikami (protokół z zebrania członków wraz z listą obecności, uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia, uchwała o wyznaczeniu likwidatora(ów) – jeżeli jest niezbędna, uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania majątku, potwierdzenie faktu podania do publicznej wiadomości przez likwidatora informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

Wykreślenie z ewidencji jest zwolnione z opłat.

Klauzula informacyjna

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Starosta Wrzesiński, z siedzibą we Wrześni przy ul. Chopina 10, tel. 61 640 44 50, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Łukasz Jakubowski, tel. 61 640 44 19, e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Wrzesińskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późń. zm.).

4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez minimum 25 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Miejsce uzyskania dodatkowych informacji oraz złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe we Wrześni

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu

ul. Chopina 10

62-300 Września

Pokój nr 109, tel. 61 640 44 93

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-06-01
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-06-01 10:54
 • zmodyfikował: Mateusz Maserak
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-15 09:02

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-06-01
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-06-01 10:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.