Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 20ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.), Uchwały nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, 


ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego 
na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego 
w 2018 roku

I. Rodzaj zadania: 
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2018 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zakres zadania określony jest w art. 3 ww. ustawy.


II. Termin realizacji zadania: 
Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2018 roku a zakończy 31 grudnia 2018 roku.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert: 
Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe statutowo działające w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
2) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 
1. Na realizację zadania w roku 2018 przewidziano kwotę 60.725,88 zł brutto.
2. Środki na realizację zadania publicznego, w wysokości określonej w pkt. 1, stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa.
3. Dotacja nie będzie udzielana na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
4. W 2016 r. nie udzielono dotacji na zadanie związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2017 r. udzielono dotację na realizację ww. zadania w kwocie 60.725,88 zł brutto.

V. Warunki realizacji zadania: 
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3. Warunkiem realizacji zadania jest prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanego w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, zgodnie z poniższym harmonogramem (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
poniedziałek: od godz. 13.00 do godz. 17.00
wtorek: od godz. 8.00 do godz. 12.00
środa: od godz. 13.00 do godz. 17.00
czwartek: od godz. 13.00 do godz. 17.00
piątek: od godz. 8.00 do godz. 12.00,
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na powierzenie realizacji zadania publicznego będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty jako zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). 
6. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i przepisów, w szczególności ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
7. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

VI. Terminy i warunki składania ofert: 
1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,
ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Do oferty należy dołączyć: 
a) kopię statutu organizacji, 
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) kopie zawartych umów lub promes ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na okres co najmniej od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu,
d) pisemne zobowiązania:
- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (załącznik nr 1),
- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (załącznik nr 2),
f) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
g) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (załącznik nr 3).

5. Kopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.
6. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
7. Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak – w zakresie procedury konkursowej, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Kamil Perlik – w zakresie wymagań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie czytelne oferty. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2017 r.
3. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 
4. Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie.
5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 
a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
b) zgodność oferty pod względem merytorycznym z wymogami konkursowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) posiadane zasoby kadrowe – umowy z osobami uprawnionymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
d) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność oferenta, w realizacji podobnych zadań.

6.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

drukuj (Zarząd Powiatu Wrzesińskiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-11-09 11:35
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-11-09
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-11-09 11:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.