Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały nr 228/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” 


ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
powiatu wrzesińskiego w roku 2018

I. Rodzaj zadania: 


W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
 

Nazwa zadania

Środki poniesione
na realizację
w 2016 r.

Środki poniesione
na realizację
w 2017 r.

Środki przeznaczone
na realizację w 2018 r.

Sposób realizacji

Organizacja i realizacja zawodów sportowych
na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2018 roku

20 000 zł

22 500 zł

22 500 zł

powierzenie

Środki przeznaczone na realizację w 2018 r. określono na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 r.


Zadanie polegać będzie na organizacji i realizacji zawodów szkolnych (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada) Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w dyscyplinach sportowych wskazanych do realizacji w 2018 roku w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska, opublikowanym na stronie internetowej: www.szswielkopolska.pl.


II. Termin realizacji zadania: 
Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 stycznia 2018 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2018 roku.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert: 
Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 

IV. Warunki realizacji zadania: 
 

1.    Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2.    Ze środków dotacji będą finansowane:

a)    koszty merytoryczne zadania: zakup medali, ekwiwalenty i usługi sędziowskie, zabezpieczenie medyczne,
b)    inne koszty: artykuły niezbędne do organizacji zawodów np. woda, taśma ostrzegawcza (maksymalnie do 2% całkowitych kosztów zadania),
c)    koszty obsługi zadania: wynagrodzenie koordynatora projektu, usługi księgowe (maksymalnie do 20% całkowitych kosztów zadania).

3.    Za kwalifikowane uznaje się koszty wskazane w ust. 2, poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie wcześniej niż od 15 stycznia 2018 r.) do daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie (z tym, że nie później niż do 15 grudnia 2018 r.).
4.    Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
5.    Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego (z co najmniej dwóch gmin). 
6.    Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na powierzenie realizacji zadania publicznego będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 
7.    Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

V. Terminy i warunki składania ofert: 

1.    Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
2.    Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
3.    Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
4.    Do oferty należy dołączyć:  

a)    kopię statutu organizacji (na wniosek oferenta z klubu lub uczniowskiego klubu sportowego, będącego w ewidencji starosty wrzesińskiego, nie podlega przedłożeniu), 
b)    dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji.

5.    Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.
6.    Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
7.    Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak – w zakresie procedury konkursowej, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Jacek Zieliński – w zakresie przedmiotowym ogłoszenia, tel. kontaktowy: 61 640 44 72.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
1.  Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne. 
2.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 stycznia 2018 r.
3.    Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze oferty i udzieleniu dotacji. 
4.    Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie.
5.    Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 
a)    zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi oferenta,
b)    rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania,
c)    rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
d)    doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadań lub zadań o podobnym charakterze,
e)    zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania.
6.   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-12-08 14:46
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 13:30
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2017-12-11 09:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.