Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), Uchwały nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, 


ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

I. Rodzaj zadania
Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2019 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zakres zadania określony jest w art. 3 i 3a ww. ustawy.
Punkty prowadzone będą w:
- Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

II. Termin realizacji zadania 
Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku a zakończy 31 grudnia 2019 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, podczas dyżuru trwającego 4 godziny dziennie, który może być, na żądanie Starosty Wrzesińskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert 
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
1.  W przypadku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy;
2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
3) posiadają umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
5) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. W przypadku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
3) posiadają umowy zawarte z osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
4) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
b) profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
5) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 
1. Na realizację zadania w 2019 roku przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 126.060,00 zł brutto (z czego kwota 63.030,00 zł brutto przeznaczona jest na jeden punkt, w tym 2.970,00 zł na wykonanie zadania z zakresu edukacji prawnej).
2. Środki na realizację zadania publicznego, w wysokości określonej w pkt. 1, stanowić będzie dotacja celowa znajdująca pokrycie w budżecie państwa.
3. Dotacja nie będzie udzielana na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane.
4. W 2017 r. udzielono dotację na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 60.725,88 zł brutto. W 2018 r. udzielono dotację na realizację ww. zadania w kwocie 60.725,88 zł brutto.

V. Warunki realizacji zadania 
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
3. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie  (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w następujących punktach:
1) w Miłosławiu przy ul. Różowej 6, w budynku Miłosławskiego Centrum Kultury – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek – 13:00-17:00, wtorek, piątek – 8:00-12:00,
2) we Wrześni przy ul. Chopina 9, w budynku Urzędu Miasta i Gminy – świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w godzinach: poniedziałek-piątek 14:00-18:00.
4. W przypadku, gdy liczba uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty i nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert.
5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
6. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej, która będzie prowadzić:
a) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej powierzy się realizację w 2019 r. jednego zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez przeprowadzenie cyklu prelekcji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego, których tematem będą wybrane zagadnienia i problemy prawne, najczęściej zgłaszane przez beneficjentów porad prawnych,
b) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzy się realizację w 2019 r. jednego zadania z zakresu edukacji prawnej poprzez opracowanie e-poradnika o prawach i obowiązkach obywatelskich. 
7. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na powierzenie realizacji zadania publicznego będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300). 
8. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, z uwzględnieniem obowiązujących standardów i przepisów, w szczególności ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
9. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

VI. Terminy i warunki składania ofert: 
1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
2. W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:
a) wariant nr 1 - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2019 r.,
b)  wariant nr 2 - Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2019 r.
3. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Do oferty należy dołączyć: 
a) opię statutu organizacji, 
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c) kopie zawartych umów z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, oraz umów z osobami, które będą świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, na okres co najmniej od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. ustalające zakres pracy w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu,
d) pisemne zobowiązania:
- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jej dokumentowaniu (załącznik nr 1),
- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (załącznik nr 2),
- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (załącznik nr 3),
e) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
f) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
g) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (załącznik nr 4),
h) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkoleń z oceną pozytywną z zakresu
świadczenia poradnictwa obywatelskiego osób, które będą świadczyć poradnictwo obywatelskie – w przypadku organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty, może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudność w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
6. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji przystępującej do konkursu, wraz z datą tego potwierdzenia.
7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
8. W ofercie należy zawrzeć tytuł zadania publicznego:
a) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu w 2019 r.”,
lub
b) „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni w 2019 r.”.
9. Dodatkowych informacji udzielają: Magdalena Frydryszak – w zakresie procedury konkursowej, tel. kontaktowy: 61 640 44 64, Kamil Perlik – w zakresie wymagań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, tel. kontaktowy: 61 640 44 23.

VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
1. Złożone oferty będą opiniowane, pod względem formalnym i merytorycznym, przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Oferty posiadające błędy formalne zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie czytelne oferty.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2018 r.
3. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 
4. Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie.
5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: 
a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
b) zgodność oferty pod względem merytorycznym z wymogami konkursowymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c) posiadane zasoby kadrowe – umowy z osobami uprawnionymi do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, doświadczenie, kompetencje i wiarygodność oferenta, w realizacji podobnych zadań.
6. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub złożone oferty nie będą spełniać wymaganych kryteriów (w tym w zakresie niewykazania odpowiednich kwalifikacji do świadczenia tego typu poradnictwa), prowadzenie punktu powierzy się organizacji, która przedstawi najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym, organizacje składające oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej mogą złożyć deklarację w zakresie możliwości ewentualnej obsługi drugiego punktu tego samego typu.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-11-09 14:03
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-13 09:09
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-11-09 14:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.