Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uchwały nr 319/XLIX/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” 


ogłasza
otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
powiatu wrzesińskiego w roku 2019

I. Rodzaj zadania: 
W zakresie kultury fizycznej i sportu:
 

Środki przeznaczone na realizację w 2019 r. określono na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2019 r.
Zadanie polegać będzie na organizacji i realizacji zawodów szkolnych (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada) Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w dyscyplinach sportowych wskazanych do realizacji w 2019 roku w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska, opublikowanym na stronie internetowej: www.szswielkopolska.pl.
II. Termin realizacji zadania: 
Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01 lutego 2019 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2019 roku.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert: 
Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). 

IV. Warunki realizacji zadania: 
1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2. Ze środków dotacji będą finansowane:
a) koszty merytoryczne zadania: zakup medali, ekwiwalenty i usługi sędziowskie, zabezpieczenie medyczne,
b) inne koszty: artykuły niezbędne do organizacji zawodów np. woda, taśma ostrzegawcza (maksymalnie do 2% środków przeznaczonych na realizację zadania),
c) koszty obsługi zadania: wynagrodzenie koordynatora projektu, usługi księgowe, usługi bankowe (maksymalnie do 20% środków przeznaczonych na realizację zadania).
3. Za kwalifikowane uznaje się koszty wskazane w ust. 2, poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonej w umowie (wcześniej niż od 01 lutego 2019 r.) do daty zakończenia realizacji zadania określonej w umowie (nie później niż do 15 grudnia 2019 r.).
4. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
5. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców powiatu wrzesińskiego (z co najmniej dwóch gmin). 
6. Uchwała Zarządu Powiatu Wrzesińskiego przyznająca środki budżetowe na powierzenie realizacji zadania publicznego będzie podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy stanowi zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 
7. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
V. Terminy i warunki składania ofert: 
1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
2. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni,
ul. Chopina 10, ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) lub Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego (www.bip.wrzesnia.powiat.pl).
3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS bądź innego właściwego rejestru lub ewidencji.

5. Kserokopie załączników należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, wraz z datą tego potwierdzenia.
6. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).
7. Dodatkowych informacji udzielają: Agnieszka Kucz – w zakresie procedury konkursowej, tel. kontaktowy: 61 640 44 73, Agata Czerniak – w zakresie przedmiotowym ogłoszenia, tel. kontaktowy: 61 640 44 72.

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Na etapie rozpatrywania oferty pod kątem formalnym, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników i poprawienie oczywistych omyłek w terminie dwóch dni roboczych od momentu wezwania telefonicznego lub mailowego. Oferty nieuzupełnione po wezwaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. 
3. Oferty nie będą podlegać uzupełnieniu lub poprawieniu i zostaną odrzucone pod względem formalnym, jeżeli: 
a) oferta będzie sporządzona nieczytelnie, 
b) z oferty nie wynika zgodność zakresu działalności statutowej pożytku publicznego oferenta z rodzajem zadania objętego konkursem, 
c) z treści oferty nie będzie wynikać, że zadanie jest adresowane do mieszkańców z co najmniej dwóch gmin powiatu wrzesińskiego,
d) uchybienia i braki w ofercie uniemożliwiają jednoznaczne zdefiniowanie proponowanego zadania.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2019 r.
5. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podejmie uchwałę o wyborze oferty i udzieleniu dotacji. 
6. Od decyzji Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nie przysługuje odwołanie.
7. Przyjmuje się następujące kryteria oceny merytorycznej i wyboru ofert: 
a) zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy,
b) celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań,
c) doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wnioskodawcy,
d) korzyści społeczne wynikające z realizacji zadania,
e) rzetelność oraz adekwatność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
f) udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania,
g) zasoby kadrowe (kwalifikacje), które zapewni oferent w celu realizacji zadania.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu wrzesińskiego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wrześni (www.wrzesnia.powiat.pl), biuletynie informacyjnym powiatu wrzesińskiego „Przegląd Powiatowy” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-12-05 13:27
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-10 14:55
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-12-05 13:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.