Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent 
Konkurs na stanowisko urzędnicze
samodzielny referent
w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni 
Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni ogłasza konkurs na stanowisko:
SAMODZIELNY REFERENT


1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy )
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni, 62-300 Września, 
ul. Wojska Polskiego 1 woj. Wielkopolskie, tel. 509 642 802

Wymiar czasu pracy: ¼ etatu do 31 lipca 2020, ½ etatu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020, pełny etat od 1 stycznia 2021 roku. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Samodzielny referent w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni.

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
a)
•    posiada obywatelstwo polskie,
•    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
•    nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
•    posiada wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie, preferowany profil ekonomiczny,
•    doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej.
b)  wymagania dodatkowe:
•    doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych,
•    znajomość przepisów z zakresu prawa pracy (Kodeks Pracy),
•    znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
•    biegła znajomość obsługi komputera  w zakresie pozwalającym na wykonywanie zadań na stanowisku referenta,
•    obsługa SIO, programu sprawozdawczego GUS,
•  dokładność, rzetelność, dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność i umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole,
•    kultura osobista.

4. Zakres obowiązków na stanowisku samodzielny referent obejmuje:

•    przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
•    rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
•    sporządzanie pism, wysyłanie korespondencji,
•    prowadzenie na bieżąco ewidencji uczniów,
•    obsługa interesantów, udzielanie informacji,
•    sporządzanie we współpracy z dyrektorem zamówień na zakup towarów,
•    prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,
•    sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu stanu i ruchu kadrowego,
•    sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,
•    przygotowanie, weryfikacja i wprowadzanie danych do SIO,
•    obsługa kadrowa w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,
•    przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników szkoły,
•    przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
•    prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły,
•    bieżące ustalanie wynagrodzeń i dodatków stażowych dla pracowników,
•    kompletowanie dokumentów pracowników odchodzących na emeryturę – rentę oraz kierowanie ich do ZUS,
•    kompletowanie dokumentów wymaganych do wypłat nagród jubileuszowych,
•    zamawianie i wydawanie legitymacji służbowych nauczycielom,
•    prowadzenie ewidencji aktualnych badań lekarskich i przechowywania książeczek zdrowia pracowników,
•    prowadzenie kart ewidencji wyposażenia (odzieży roboczej, sprzętu ochronnego),
•    wykonywanie obowiązków związanych z ubezpieczeniem pracowników PSM,
•    sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników do innej jednostki, na renty, emerytury,
•    prowadzenie na bieżąco rejestru czasu pracy, absencji chorobowej i urlopów,
•    obsługa biurowa ZFŚS,
•    wykonywanie innych działań zleconych przez Dyrektora.

Środki trwałe:
•    prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla sprzętu znajdującego się na terenie szkoły,
•    rozliczanie inwentaryzacji i ustalanie stanu faktycznego.

5. Wymagane dokumenty:
•    uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
•    CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
•    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy,
•    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•    oświadczenie o niekaralności,
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000).”

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni (decyduje data wpływu). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent”.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni
Liliana Kucza

drukuj (Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Kucza
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-01-23 07:11

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.