Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiot działalności

Podstawowym celem Bursy jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki oraz odpowiednich warunków do nauki, rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz przygotowanie młodzieży do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
2) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu oraz kształtowanie nawyku spędzania czasu wolnego, poprzez uczestniczenie w kulturze, sporcie i turystyce.

Bursa zapewnia wychowankom całodobową opiekę wychowawczą:
1) zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz wewnętrznymi uregulowaniami zapewniającymi bezpieczeństwo i zdrowie młodzieży;
2) opiekę nad młodzieżą sprawują wychowawcy i inni pracownicy;
3) rozkład zajęć opiekuńczo-wychowawczych, ustalony przez Dyrektora Bursy, uwzględnia opiekę wychowawczą w czasie pobytu wychowanków w bursie.

Bursa organizuje pomoc w nauce poprzez:
1) organizowanie wśród młodzieży pomocy koleżeńskiej w nauce;
2) stwarzanie warunków do nauki własnej;
3) udostępnienie zbiorów biblioteki Bursy;
4) pomoc merytoryczną w miarę posiadanych możliwości.

Bursa umożliwia wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego, indywidualny rozwój zainteresowań, uczestnictwo w kulturze, sporcie, turystyce poprzez:
1) przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez;
2) prowadzenie kół zainteresowań;
3) udział w konkursach, akcjach, imprezach naukowych i sportowych.

Bursa umożliwia wychowankom rozwijanie samorządności, odpowiedzialności i samodzielności działania:
1) wychowankowie mają możliwość działania i realizacji swoich aspiracji w Samorządzie Wychowanków, wolontariacie, a także mają możliwość podejmowania działań w ramach różnych inicjatyw obywatelskich;
2) Samorząd Wychowanków reprezentuje interesy ogółu wychowanków wobec Dyrektora Bursy i wychowawców;
3) wychowankowie mają możliwość organizowania różnych form działalności kulturalnej, wolontaryjnej, rozrywkowej, sportowej, turystycznej oraz higieniczno-sanitarnej i porządkowej wynikającej z potrzeb życia zbiorowego.
 
Bursa zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami niedostosowania społecznego, poprzez realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego, w szczególności:
1) promowanie zachowań ogólnie akceptowanych;
2) promowanie zdrowego stylu życia;
3) motywowanie do nauki i zagospodarowania czasu wolnego;
4) rozwiązywanie sporów i konfliktów;
5) organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu uzależnień, niedostosowania społecznego, przemocy;
6) organizowanie spotkań z zakresu doradztwa zawodowego;
7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) organizowanie doraźnej pomocy medycznej;

Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami, szkołami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi szczególnie w zakresie:
1) rozwiązywania problemów wychowawczych i trudnych sytuacji życiowych wychowanków;
2) wspólnego ustalania zadań opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do wychowanków wymagających indywidualnych działań wspierających;
3) analizy osiągnięć i trudności w nauce;
4) problemów zdrowotnych wychowanków.

W realizacji swoich zadań Bursa współpracuje ze środowiskiem lokalnym, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży oraz w zależności od potrzeb z właściwymi instytucjami. 
Za współpracę odpowiedzialny jest Dyrektor Bursy.

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-09-01 13:03

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.