Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami Bursy Międzyszkolnej we Wrześni są:

1.  Dyrektor Bursy - od dnia 1 września 2020 r. Dyrektorem Bursy Międzyszkolnej we Wrześni jest Barbara Zawal (na podstawie Uchwały Nr 581/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 19.05.2020 r. w sprawie powierzenia Pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni, Uchwały Nr 1014/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni) 
2. Rada Pedagogiczna,
3. Samorząd Wychowanków
Bursą Międzyszkolną we Wrześni kieruje dyrektor, któremu funkcję powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Dyrektor Bursy w szczególności:
1) kieruje działalnością Bursy i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
i pracownikom w czasie ich pobytu w Bursie;
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz placówkami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków;
9) zapewnia pomoc wychowawcom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym; dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Bursy zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Bursy;
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania wychowawców oraz innych pracowników Bursy;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar wychowawcom oraz innym pracownikom Bursy;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wychowawców oraz pozostałych pracowników Bursy.


Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Bursy w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Bursy i wszyscy wychowawcy zatrudnieni w Bursie.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Bursy.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie programów i planów pracy Bursy;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Bursie;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców Bursy;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków Bursy;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Bursą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Bursy;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
7) uchwalanie zmian w Statucie Bursy.

Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy Bursy, w tym tygodniowy rozkład zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
2) projekt planu finansowego Bursy;
3) wnioski Dyrektora Bursy o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Bursy w sprawach przydziału wychowawcom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

W bursie działa Samorząd Wychowanków.

Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie mieszkający w bursie.

Zasady wybierania przewodniczącego i działania samorządu określa Regulamin Samorządu Wychowanków, uchwalony przez ogół wychowanków.

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Bursy wnioski i opinie we wszystkich sprawach bursy, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanka takich jak:
1) prawo do umotywowanej oceny zachowania;
2) prawo do organizacji życia w bursie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między stawianymi wymaganiami a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
3) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki;
4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Wychowanków;
5) prawo do konstruowania opinii o pracy nauczycieli wychowawców, o zachowaniu koleżanek i kolegów oraz o wszelkich kwestiach dotyczących funkcjonowania placówki.

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-09-01 13:06
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 13:20

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.