Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza są:

 1. Dyrektor Liceum - od dnia 1 września 2014 r. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni jest Violetta Zdunowska (na podstawie Uchwały nr 794/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powierzenia Pani Violetcie Zdunowskiej stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni oraz Uchwały nr 139/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie powierzenia Pani Violetcie Zdunowskiej stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni). 
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza kieruje dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu, któremu funkcję powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Powiatu we Wrześni.

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego w szkole;
 9. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 10. może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele szkoły jako członkowie

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:

 1. opiniowanie organizacji pracy Liceum, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
 3. opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ponadto Rada Pedagogiczna Liceum wykonuje zadania rady szkoły, tj.:

 1. uchwala Statut Liceum;
 2. może występować do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole;
 3. opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;
 4. może z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan szkoły i występować z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów lub zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W Liceum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

  a) programu wychowawczego szkoły

  b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska;

 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Ponadto Rada Rodziców:

 1. może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 2. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

W Liceum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-04-20 13:58
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-03 11:49

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.