Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza ogłasza

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza

62-300 Września, ul. Witkowska 1

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

REFERENTA

( 1 etat)

  

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa umyślne lub umyślne skarbowe
 • biegła znajomość obsługi komputera, a w szczególności MS Office
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, obowiązkowość, samodzielność

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty w części dotyczącej uczniów szkoły
 • mile widziana umiejętność obsługi programu Vulcan
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • łatwość nawiązywania kontaktów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji uczniów
 • prowadzenie ewidencji uczniów w formie elektronicznej
 • przyjmowanie podań osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły
 • wystawianie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku nauki
 • wystawianie legitymacji uczniowskich i ich duplikatów oraz wystawianie duplikatów świadectw
 • sporządzanie projektów decyzji o zwalnianiu uczniów z wychowania fizycznego lub innych przedmiotów oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji
 • sporządzanie projektów decyzji w sprawie organizacji indywidualnego nauczania oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji (w tym rejestr decyzji)
 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego
 • prowadzenie sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej
 • prowadzenie dziennika podawczego oraz rozdzielanie korespondencji i zapewnienie prawidłowego przepływu informacji
 • wykonywanie innych prac zleconych przed dyrekcję szkoły.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,  zawierający   w szczególności informacje o stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie  dotychczasowych świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację danych osobowych przy ogłoszeniu wyników rekrutacji
 • wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) z późn.zm.”

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko referenta” należy składać w terminie do 15 lipca 2020r. osobiście w sekretariacie szkoły  lub przesłać pocztą na adres: Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza ul. Witkowska 1, 62-300 Września.

 

Inne informacje:

 

 1. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert przesłanych pocztą za datę złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania przesyłki przez Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni.
 2. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny są zobowiązane do przedstawienia oryginałów dokumentów dołączonych do oferty.
 3. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę oryginał uzyskanego na swój koszt zaświadczenia z KRK zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.wrzesnia.powiat.pl/jednostki-organizacyjne-powiaru/liceum-ogolnoksztalcace.html i na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn.zm. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2020-07-01 14:31

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.