Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą Wrzesińskim. Dyrektor PUP kieruje działalnością Urzędu przy pomocy swojego zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje Starosta.

Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

 1. Promocja usług urzędu,
 2. Nadzór nad realizacją zadań ustawowych,
 3. Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Starostę,
 4. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu Urzędu,
 5. Prowadzenie polityki kadrowej,
 6. Współpraca z organami samorządów lokalnych, z Powiatową Radą Zatrudnienia, organami administracji rządowej, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 7. Wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Starostę,
 9. Zawieranie umów wynikających z zakresu działania PUP w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 10. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu we Wrześni regulaminu organizacyjnego PUP,
 11. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy urzędu,
 12. Koordynowanie i nadzorowanie realizowanych zadań PUP w zakresie wyznaczonym przez organy Powiatu. 

Do kompetencji Z-cy Dyrektora należy w szczególności:

 1. Prowadzenie i realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przezDyrektora Urzędu,
 3. Zastępowanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w czasie jego nieobecności.

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej jak również bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym,
 2. Szczegółowe zaznajamianie pracowników komórki organizacyjnej z zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami Dyrekcji i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
 3. Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwianie pracownikom kierowanej komórki organizacyjnej uczestniczenia w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia,
 4. Udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych,
 5. Wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP,
 6. Opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
 7. Prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań,
 8. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi PUP lub Z-cy Dyrektora PUP,
 9. Ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
 10. Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,
 11. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika z innych przyczyn,
 12. Dokonywanie oceny kwalifikacyjnej podległych pracowników.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 11:29
 • zmodyfikował: Marlena Modrowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 09:01

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.