Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni kieruje dyrektor zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i ponosi pełną odpowiedzialność przed starostą. Dyrektor PUP kieruje działalnością urzędu przy pomocy swojego zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje starosta.

Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 1. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy,
 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami publicznymi,
 3. planowanie i dysponowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego,
 4. promocja usług i reprezentowanie PUP na zewnątrz,
 5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu, Powiatową Radą Rynku Pracy, instytucjami rynku pracy i organizacjami realizującymi zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 6. wydawanie zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych,
 7. wydawanie pisemnych pełnomocnictw i upoważnień pracownikom do wykonywania określonych zadań,
 8. zawieranie w imieniu starosty pozorumień i umów cywilnoprawnych w zakresie i w celu wykonania zadań PUP,
 9. prowadzenie polityki zatrudnieniowej PUP. 

Do kompetencji zastępcy dyrektora należy w szczególności:

 1. prowadzenie i realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez dyrektora,
 3. zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności.

Do wspólnych kompetencji zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:

 1. koordynacja i nadzór zadań podległych komórek organizacyjnych,
 2. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy,
 3. inicjowanie, przygotowywanie założeń i dokumentów związanych z realizacją zadań wykonywanych na stanowiskach pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
 4. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, 
 5. współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
 6. określanie zakresów zadań, obowiązków i odpowiedzialności dla pracowników podległych komórek organizacyjnych, 
 7. powierzanie podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności, uzasadnionych bieżącymi potrzebami i aktualną sytuacją komórki organizacyjnej,
 8. promocja usług oraz dbałość o wizerunek PUP w kontaktach z klientami,
 9. realizowanie postanowień wynikających z zarządzeń i ustaleń wewnętrznych oraz informowanie o nich podległych pracowników,
 10. współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych,
 11. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników umożliwiając im i inicjując ich udział w szkoleniach,
 12. realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
 13. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
 14. sporządzanie planów urlopu podległych pracowników.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 11:29
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-27 11:32

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.