Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI 
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 


Informacje dotyczące pracodawcy:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2 
62-300 Września

Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:
1. Nazwa stanowiska: Specjalista ds. programów – stażysta.
2. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce.
3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.
4. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
5. Przewidywana data zatrudnienia: marzec 2021 r.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca jednozmianowa w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 w podstawowym systemie czasu pracy.
3. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne.
4. Główna część pracy wykonywana jest na terenie jednostki – praca biurowa. Stanowisko pracy związane z użytkowaniem sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
5. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 
6. Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów aktów wykonawczych.
2. Mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanych z Funduszu Pracy oraz współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Umiejętność interpretowania przepisów prawa.
6. Znajomość obsługi komputera, systemu SYRIUSZ i urządzeń biurowych.
7. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, terminowość, rzetelność, kreatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole oraz w sytuacjach stresowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Pisanie i rozliczanie projektów: 
- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów ze środków EFS oraz programów finansowanych z FP zgodnie z wytycznymi, 
- opracowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej PUP oraz na tablicach informacyjnych Urzędu informacji o realizowanych projektach i programach,
- przygotowywanie wzorów dokumentów dla uczestników projektów i programów,
- współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie wnioskowania i realizacji projektów i programów,
- współpraca z doradcami klienta indywidualnego i instytucjonalnego,
- monitoring oraz nadzór merytoryczny realizacji projektów i programów dotyczący ilości skierowanych osób oraz budżetu w ramach zaplanowanych zadań,
- sporządzenie w systemie SL2014 części merytorycznej sprawozdań i wniosków płatniczych w oparciu o obowiązujące wytyczne,
- sporządzanie raportów, pism i zestawień dotyczących realizowanych projektów i programów,
- udział w spotkaniach zespołu roboczego w celu zapewnienia przepływu informacji pomiędzy pracownikami zaangażowanymi w realizację projektów i programów,
- wprowadzanie koniecznych zmian w realizowanych projektach i programach  w celu efektywnego wykorzystania środków przyznanych na ich realizację,
- mierzenie wskaźników rezultatu i wskaźników produktu,
- badanie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziale w projektach i programach.
2. Znajomość i śledzenie zmian dokumentów związanych z realizacją projektów i programów: dokumentacji, instrukcji, wytycznych.
3. Podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umów w zakresie udzielonego wsparcia.
4. Współpraca z partnerami w zakresie realizowanych projektów i programów.
5. Przygotowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej organizacji i finansowania szkoleń.
6. Organizacja szkoleń grupowych dla uprawnionych osób.
7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP w zakresie realizowanych zadań.
8. Sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb statystyki.
9. Prowadzenie korespondencji w ramach wykonywanych zadań.
10. Gromadzenie, aktualizowanie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji w związku z realizowanymi zadaniami. 
11. Archiwizowanie dokumentów  i przekazywanie  do archiwum  zakładowego.
12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora PUP.

Dodatkowe informacje:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2021 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, kursy i szkolenia,
6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia),
7. oświadczenia kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia):
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 6, 7 powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni (kopertę należy wrzucić do skrzynki podawczej w holu budynku) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. programów - stażysty w terminie do dnia 04 marca 2021 r. 
Dla  dokumentów przesłanych pocztą, terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Dokumenty, które wpłyną do PUP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP. 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały (do wglądu) świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń,
- zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego, 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy, poprzedzone otrzymaniem skierowania na ww. badanie.
Po zakończeniu naboru, osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne, a nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu, mają prawo do odbioru dokumentów.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni reprezentowany przez Dyrektora PUP, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pupwrzesnia.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawy o pracownikach samorządowych z 28 listopada 2008 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych w trakcie trwania procesu rekrutacji.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy o pracę.
9) Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie naboru, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
           

Września, 22 lutego 2021 r.

  Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
           we Wrześni
   Eugeniusz Wiśniewski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eugeniusz Wiśniewski
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-02-22 14:54
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-22 14:54

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Eugeniusz Wiśniewski
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-02-22 14:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.