Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Informacje dotyczące pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2 
62-300 Września

Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:

1. Nazwa stanowiska: referent ds. informatyki
2. Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce
3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
4. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 
5. Przewidywana data zatrudnienia: listopad 2021 r.

Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Praca jednozmianowa w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 w podstawowym systemie czasu pracy.
3. Stanowisko pracy związane z administrowaniem sieci komputerowej, serwisem sprzętu komputerowego, instalacją i aktualizacją oprogramowania, podłączaniem, konfigurowaniem i naprawą urządzeń komputerowych i biurowych.
4. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
5. Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.

 Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe lub średnie informatyczne.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość technologii i protokołów sieciowych oraz urządzeń: switch, modemy ADSL, routery, umiejętność przygotowywania okablowania sieciowego,
2. znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows Server (2008 R2 i nowsze), oraz Linux (SLES),
3. znajomość klienckich systemów operacyjnych (Windows 7, Windows 10),
4. umiejętność instalowania i konfigurowania oprogramowania,
5. umiejętność instalowania urządzeń i sterowników,
6. znajomość zasad licencjonowania oprogramowania,
7. wiedza na temat zagadnień z zakresu wirtualizacji, administracji MS Exchange i MS SQL,
8. znajomość sieci bezprzewodowych i sprzętu z nimi związanego,
9. znajomość pakietu biurowego MS Office,
10. znajomość sprzętu PC, w tym budowy komputera,
11. umiejętność diagnozy awarii sprzętowych, w tym również w sprzęcie peryferyjnym (skanery, drukarki),
12. znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji informatycznej i technicznej,
13. zdecydowanie, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, dyspozycyjność,
14. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
15. umiejętność jasnego formułowania problemów i rozwiązań w kontaktach z pracownikami,
16. umiejętność organizacji pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Administrowanie zasobami informatycznymi Urzędu (serwery fizyczne, środowisko wirtualne, sieć LAN/WAN, stacje robocze, urządzenia peryferyjne).
2. Administrowanie programami użytkowymi Syriusz Std, e-Dok, Płatnik.
3. Utrzymanie i monitorowanie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej.
4. Podłączanie, konfigurowanie i naprawy urządzeń komputerowych i biurowych.
5. Instalacja i aktualizacja oprogramowania.
6. Wykonywanie cyklicznych kopii zapasowych serwerów.
7. Zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom Urzędu.
8. Serwis sprzętu komputerowego, diagnostyka problemów oraz aktywny udział w ich rozwiązywaniu.
9. Przeprowadzanie postępowań zakupu sprzętu informatycznego zgodnie z zapotrzebowaniem Urzędu.
10. Dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych funkcjonujących w Urzędzie.

Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2021 r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5. inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, kursy i szkolenia,
6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do wykorzystania załącznik nr 1 do ogłoszenia),
7. oświadczenia kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.) (do wykorzystania załącznik nr 2 do ogłoszenia):
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 6, 7 powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni (kopertę należy wrzucić do skrzynki podawczej w holu budynku) lub pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. informatyki w terminie do dnia 12 października 2021 r. 

Dla  dokumentów przesłanych pocztą, terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Dokumenty, które wpłyną do PUP po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP. 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć:

- oryginały (do wglądu) świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń,
- zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego, 
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy, poprzedzone otrzymaniem skierowania na ww. badanie.

Po zakończeniu naboru, osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne, a nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu, mają prawo do odbioru dokumentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.) informuję, że:
1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni reprezentowany przez Dyrektora PUP, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września.
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można się skontaktować Inspektorem Ochrony Danych – Anna Lider, e-mail: iod@pupwrzesnia.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz ustawy o pracownikach samorządowych z 28 listopada 2008 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych w trakcie trwania procesu rekrutacji.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy o pracę.
9) Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie naboru, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Września, 1 października 2021 r.

  Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
           we Wrześni
  Joanna Musiałkiewicz

drukuj (POWIATOWY URZĄD PRACY WE WRZEŚNI)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Musiałkiewicz
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-10-01 14:25
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-01 14:27
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Musiałkiewicz
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-10-01 14:25

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.