Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTA WRZESIŃSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI


Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września.

Określenie stanowiska: 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, wymiar czasu pracy – 1 etat 

Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) wykształcenie wyższe;
2) minimum 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021, poz. 1100 ze zmianami);
3) znajomość zasad funkcjonowania oraz przepisów regulujących działalność powiatowych urzędów pracy na rynku pracy;
4) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych, w tym funduszy unijnych;
5) umiejętność z zakresu zarządzania;
6) umiejętność i doświadczenie w kierowaniu zespołem;
7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8) niekaralność za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
10) obywatelstwo polskie;
11) nieposzlakowana opinia;
12) znajomość przepisów:
- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- kodeksu postępowania administracyjnego, 
- kodeksu pracy,
- prawa zamówień publicznych,
- ustawy o samorządzie powiatowym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
13) opracowanie koncepcji (wizji) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji wykorzystania środków zewnętrznych;
14) praktyczna umiejętność stosowania przepisów prawa;
15) rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
2) dobra organizacja pracy;
3) odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań;
4) wysoka kultura osobista;
5) sumienność, samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność;
6) opanowanie w sytuacjach stresowych;
7) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.:
1) kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy we Wrześni i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) podejmowanie i realizacja zadań w szczególności w zakresie promocji zatrudnienia, polityki rynku pracy, aktywizacji zawodowej w tym osób niepełnosprawnych, łagodzenia skutków bezrobocia i zatrudnienia socjalnego;
3) zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy;
4) inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych;
5) realizowanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
6) planowanie i dysponowanie środkami budżetowymi, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
7) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS;
8) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Wrzesińskiego upoważnienia;
9) planowanie, wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
10) zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
11) współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej;
12) wykonywanie  innych zadań wynikających z przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:
1) CV;
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia);
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni” do dnia 05 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września; 
2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze;
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;       
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Września, 17 grudnia 2021 r.


    Starosta Wrzesiński
/-/   Dionizy Jaśniewicz

drukuj (STAROSTA WRZESIŃSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-12-20 09:43
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-12-20 09:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.