Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Zespołu Szkół Politechnicznych są:

 1. Dyrektor Szkoły - od dnia 1 września 2004 r. Dyrektorem Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni jest Bogdan Nowak (na podstawie Uchwały Nr 155/2004 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 16.06.2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, Uchwały nr 414/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21.07.2009 r. w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni , Uchwały nr 793/2014 z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni oraz Uchwały nr 140/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie powierzenia Panu Bogdanowi Nowakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni).
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

Zespołem Szkól Politechnicznych kieruje dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu, któremu funkcję powierza i z tej funkcji odwołuje Zarząd Powiatu we Wrześni.

Dyrektor szkoły:

 1. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba że nie jest nauczycielem,
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 5. realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli - zgodnie z odrębnymi przepisami,
 6. zapewnia opiekę nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole,
 7. realizuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 10. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 11. dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku szczególnie rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz powtarzającego się niewywiązywania z obowiązków ucznia,
 12. skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły może, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz Powiatową Radą Zatrudnienia, zmienić lub wprowadzić nowe zawody i profile kształcenia ogólnozawodowego.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, który realizuje zadania wynikające ze statutu szkoły. W skład Rady wchodzą dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej oraz nauczyciele szkoły jako członkowie.

Zadaniem Rady Pedagogicznej jest:

 1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,
 2. okresowe i roczne analizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 3. okresowe i roczne analizowanie wyników nauczania i wychowania,
 4. ocenianie organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
 5. współpraca z rodzicami oraz szeroko rozumianym środowiskiem,
 6. kształtowanie postaw etycznych i zawodowych nauczycieli zgodnie z Konstytucją oraz Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów w oparciu o uchwalony regulamin swej działalności.

Cele działania Rady Rodziców:

 1. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole,
 2. przedstawienie opinii rodziców w sprawach dotyczących szkoły,
 3. współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z programem wychowawczym i programem profilaktyki,
 4. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo–wychowawczych rodziny,
 5. pozyskiwanie rodziców do czynnego uczestnictwa w realizacji programu nauczania, wychowania oraz udzielania pomocy materialnej uczniom.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jedynymi reprezentantami uczniów są organy samorządu tj. rady samorządów klasowych oraz Rada Samorządu Uczniowskiego. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez wszystkich uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Samorząd ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi opinie w sprawach szkoły, dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia wynikających z ustawy o systemie oświaty:

 1. prawo do zapoznania się z treścią, celami i wymaganiami programu nauczania,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do właściwej organizacji zajęć szkolnych, umożliwiającej realizację własnych zainteresowań, uczestnictwa w działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej,
 4. prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
 5. prawo do wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 12:46
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-03 11:46

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.