Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Przedmiot działalności i kompetencje

Celem Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni jest w szczególności przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem przez:

 1. osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie,
 2. przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

ZSS we Wrześni realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 1. W zakresie udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, rewalidacyjnej i resocjalizacyjnej szkoła prowadzi profilaktykę wychowawczą poprzez:
   
   a. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów wykazujących trudności w    realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
   
   b. opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  wychowawczej,
   
   c. rozpoznawanie form spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających  szczególnej opieki wychowawczej,
   
   d. udzielanie pomocy wychowankom i nauczycielom w ich pracy z uczniami  sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze.
   
 2. W ramach realizacji zadań dotyczących pracy korekcyjno – wyrównawczej organizuje się pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach uczniom napotykającym trudności w nauce.
   
 3. W zakresie niesienia pomocy materialnej szkoła organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom osieroconym, z rodzin z problemami alkoholowymi, zdemoralizowanych i rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dziecka.
   
 4. W ramach dokonywania okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoła, wychowawca i pedagog szkolny kontrolują realizację obowiązku szkolnego.
   
 5. W ramach współpracy z rodzicami szkoła udziela porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich problemów w wychowaniu dzieci i młodzieży, przygotowuje pogadanki według planu pedagogizacji rodziców oraz prowadzi orientację zawodową dla uczniów mających trudności w wyborze zawodu. Odpowiedzialność ta ciąży w szczególności na dyrektorze, pedagogu, psychologu szkolnym i wychowawcach.
   
 6. W ramach współpracy z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania dzieci i młodzieży szkoła utrzymuje bliskie kontakty z kuratorami społecznymi, policją i służbami społecznymi oraz poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
   
 7. W zakresie sprawowania specjalistycznej opieki psychologa szkolnego za zgodą rodziców szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
   
   a. diagnozowanie środowiska ucznia
   
   b.rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i  umożliwianiu ich zaspokojenia

   c. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych

   d. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z  programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

   e. prowadzenie edukacji prozdrowotnej zakresie promocji zdrowia wśród uczniów,  nauczycieli i rodziców

   f. wspieranie rodziców zakresie nauczycieli zakresie rozwiązywaniu problemów  wychowawczych

   g. udzielanie nauczycielom pomocy zakresie dostosowaniu wymagań edukacyjnych    wynikających zakresie realizowanych przez nich programów nauczania do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych psychofizycznych edukacyjnych ucznia.
   
 8. W zakresie sprawowania specjalistycznej opieki zdrowotnej szkolnej służby zdrowia szkoła realizuje swoje zadania poprzez zapewnienie uczniom:

   a. bieżących przeglądów czystości

   b. przeglądów sanitarno – higienicznych budynku szkolnego

   c. zakładanie i prowadzenie list klasowych i kart zdrowia uczniów

   d. przeprowadzanie pomiarów antropometrycznych i badań lekarskich uczniów  wszystkich klas

   e. dokonywania badań bilansowych

   f. oświaty zdrowotnej w zależności od potrzeb, współpracy ze szkolnym kołem PCK  oraz terenową stacją Sanepidu.
   
 9. W zakresie umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej szkoła realizuje swoje zadania poprzez:

   a. naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury

   b. organizowanie uroczystości szkolnych z okazji ważniejszych rocznic i świąt  państwowych oraz szkolnych

   c. poznawanie i kultywowanie tradycji miasta i regionu w ramach realizacji ścieżki  regionalnej

  d. kontynuowanie ceremoniału szkolnego.
   
 10. W ramach realizacji zadań w zakresie zdobycia wiedzy i umiejętności szkoła zapewnia uczniom:

   a. wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

   b. dostęp do księgozbioru znajdującego się w bibliotece szkolnej

   c. pomoce naukowe i środki audiowizualne dostępne w szkole

   d. uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań takich jak: koło muzyczne,  turystyczne, recytatorskie i inne

   e. uczenie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych

   f. uczenie przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności

   g. uczenie tolerancji religijnej i narodowościowej

   h. dostosowanie treści, metod organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych  uczniów, a także możliwości korzystania ze specjalnych form pracy takich jak:

    - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

    - zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne) zgodnie      z odrębnymi przepisami

    - indywidualne nauczanie.
   
 11. W zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem szkoła realizuje swoje zadania poprzez:

   a. ustalenie przez dyrektora szkoły tygodniowego planu zajęć dydaktyczno –  wychowawczych uczniów z uwzględnieniem:

     - równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia
     - różnorodności zajęć w każdym dniu

   b. zapewnienie uczniom opieki nauczyciela w czasie zajęć lekcyjnych,  pozalekcyjnych i świetlicowych

   c. organizowanie w czasie nieobecności nauczyciela niezwłocznie zastępstwa

   d. w przypadku konieczności zwolnienia dzieci z zajęć szkolnych (brak zastępstwa)  zapewnia się im możliwość przebywania i uczestniczenia w zajęciach oraz opiekę  wychowawczą w świetlicy szkolnej; wcześniejsze zwolnienie uczniów do domu jest  możliwe wyłącznie po uprzednim zawiadomieniu rodziców (opiekunów) o zmianie  godziny zakończenia zajęć w określonym dniu

   e. przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na  zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki  przedmiotowe lub krajoznawczo – turystyczne powinien być zapewniony  przynajmniej  jeden opiekun dla grupy 15 uczniów z upośledzeniem umysłowym w  stopniu lekkim, jeden opiekun dla grupy 6-8 uczniów z upośledzeniem umysłowym w  stopniu umiarkowanym i znacznym

   f. przy wyjeździe z uczniami poza Wrześnię dyrektor określa liczbę opiekunów  biorąc każdorazowo pod uwagę wymagania grupy (sprawność fizyczna uczniów, ich  uspołecznienie itp.)

   g. opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed  wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu, po  przybyciu do punktu docelowego

   h. nauczyciele – opiekunowie grup wychodzący z uczniami poza szkołę zobowiązani  są do wpisywania w zeszyt wyjść daty, godziny i celu wyjścia, liczby uczestników,  nazwiska nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele wyjeżdżający poza Wrześnię  wypełniają dokumentację wycieczek szkolnych

   i. dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych opracowuje dyrektor szkoły  przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 13:39
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-24 13:37

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.