Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni są:

 1. Dyrektor szkoły - od dnia 1 września 2020 r. Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni jest Magdalena Zając (na podstawie Uchwały Nr 569/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 5.05.2020 r. w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, Uchwały Nr 1013/2021 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.03.2021 r. w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni)
 2. Rada pedagogiczna,
 3. Rada rodziców,
 4. Samorząd uczniowski.

Dyrektor ZSS we Wrześni jest dyrektorem szkół wchodzących w skład zespołu. Dyrektor w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkół wchodzących w skład zespołu oraz reprezentuje je na zewnątrz
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny – w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zespole 
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkół wchodzących w skład zespołu zaopiniowanych przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu
 6. kieruje pracami rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład zespołu jako ich przewodniczący
 7. wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów szczegółowych
 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
 9. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele realizujący zajęcia w szkołach wchodzących w skład zespołu. Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej zostały określone w regulaminie rady pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. 

W Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni działa Rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów, wspólna dla trzech szkół wchodzących w skład ZSS we Wrześni. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Szczegółowe zasady działalności rady rodziców zostały określone w regulaminie rady rodziców Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni. Szczegółowe zasady działalności samorządu uczniowskiego zostały określone w regulaminie samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-24 13:45
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-06 13:23

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.