Szybkie linki

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ds. kadrowych

 

Konkurs na stanowisko urzędnicze

samodzielny referent ds. kadrowych

w Zespole Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących

im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

 

Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni ogłasza konkurs na stanowisko:

SAMODZIELNY REFERENT ds. KADROWYCH

1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Zespół   Szkół   Technicznych    i   Ogólnokształcących    im.  gen.  dr.  Romana   Abrahama we Wrześni, 62-300 Września, ul. Kaliska 2a, woj. wielkopolskie, tel.61 4360-515

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Samodzielny referent ds. kadrowych  w  Zespole  Szkół  Technicznych  i   Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni.

3. Warunki niezbędne przystąpienia do konkursu i związane ze stanowiskiem:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

a)

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiada wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie,
 • posiada  kwalifikacje   lub   doświadczenie   zawodowe   i   co   najmniej  2-letni  staż  pracy przy wykształceniu wyższym lub 4-letni przy wykształceniu średnim do wykonywania pracy na ww. stanowisku,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

b) wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych,
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy (Kodeks Pracy),
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
 • biegła znajomośćpakietu biurowego MS OFFICE,
 • biegła znajomość programu kadrowego KADRY VULCAN, programu SIO i programu sprawozdawczego GUS,
 • dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, komunikatywność i umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista.

4. Zakres obowiązków na stanowisku samodzielny referent obejmuje :

Sprawy kadrowe:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,
 • obsługa programu Kadry VULCAN,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu stanu i ruchu kadrowego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,
 • przygotowywanie, weryfikacja i wprowadzanie danych do SIO,
 • obsługa kadrowa w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,
 • przygotowywanie umów dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 • przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników szkoły,
 • bieżące ustalanie wynagrodzeń i dodatku za staż pracy związanych z ukończeniem lat pracy pracowników,
 • prowadzenie ewidencji szkoleń w zakresie bhp i ppoż.,
 • kompletowanie dokumentów pracowników odchodzących na emeryturę – rentę i kierowanie ich do ZUS,
 • kompletowanie dokumentów wymaganych do wypłat nagród jubileuszowych,
 • zamawianie i wydawanie legitymacji służbowych nauczycielom,
 • prowadzenie ewidencji aktualnych badań lekarskich i przechowywanie książeczek zdrowia pracowników,
 • prowadzenie kart ewidencji wyposażenia (odzieży roboczej, sprzętu ochronnego),
 • wykonywanie obowiązków związanych z ubezpieczeniem pracowników Zespołu,
 • prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi,
 • sporządzanie  dokumentacji   związanej   z  przejściem   pracowników  do   innej   jednostki, na renty lub emerytury,
 • prowadzenie na bieżąco rejestru czasu pracy, absencji chorobowej i urlopów,
 • obsługa biurowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Środki trwałe:

 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla całego sprzętu znajdującego się na terenie szkoły,
 • sporządzanie wywieszek spisów inwentarza oraz ich bieżącą aktualizację,
 • rozliczanie inwentaryzacji i ustalenie stanu faktycznego,
 • oznakowanie sprzętu,
 • sporządzanie protokołów wybrakowania sprzętu,
 • prowadzenie ewidencji amortyzacji środków trwałych.

Składnica akt:

 • prace nad zasobem składnicy akt,
 • udostępnianie akt,
 • brakowanie akt.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny),
 • życiorys z  opisem  przebiegu  pracy  zawodowej,  zawierający   w szczególności informacje o stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
 • kopie    dokumentów     potwierdzających     kwalifikacje    i     doświadczenie     zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
 • oświadczenie o tym,   że   stan   zdrowia   kandydata   pozwala     na     wykonywanie   pracy na stanowisku samodzielny referent ds. kadrowych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).”

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie   do   19 lipca   2019 r.   do godz.  15:00,   w   sekretariacie   Zespołu  Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (decyduje data wpływu). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym  adresem  do  korespondencji,  numerem  telefonu  kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana prze dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                               Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących

                                               im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

                                             mgr Damian Hoffmann

drukuj (Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Damian Hoffmann
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2019-07-04 10:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.