Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Procedura uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) – rozdział 8 „Szkoły i placówki niepubliczne” (art.168 -182).

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego (druk do pobrania).

2. Kopia dowodu osobistego – w przypadku osoby fizycznej lub kopia odpisu z rejestru sądowego – w przypadku osoby prawnej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę.

3. Dokument informujący o dysponowaniu budynkiem/lokalem na prowadzenie szkoły lub placówki.

4. Informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

- realizację innych zadań statutowych,

- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

5. Pozytywna opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego dotycząca bezpiecznych i higienicznych warunków lokalowych w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka.

6. Pozytywna opinia właściwej Komendy Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka.

7. Statut szkoły lub placówki podpisany przez uprawnioną osobę.

Zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe statut powinien określać:

a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,

b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,

c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,

d) organizację szkoły lub placówki,

e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,

f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,

g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

8. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce. (druk do pobrania).

9. W przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, zgłoszenie winno jednocześnie zawierać:

a) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,

b) pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3,

c) pozytywną opinię ministra właściwego ds. zdrowia o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy ds. zdrowia.

 

Termin realizacji wpisu:

Wpis do ewidencji następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Organ ewidencyjny z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

a) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,

b) datę i numer wpisu do ewidencji,

c) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki,

d) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,

e) adres szkoły lub placówki,

f) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.

 

Decyzje o odmowie wpisu do ewidencji  wydaje się, jeśli:

a) zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

b) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu  do ewidencji,

b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenie działalności oświatowej,

c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest sprzeczna z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem,

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Kuratora Oświaty w Poznaniu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego

 

Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

 

Miejsce uzyskania dodatkowych informacji oraz złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Wrześni, Wydział Edukacji

ul. Chopina 10

62-300 Września

Pokój nr 104, tel. 61 640 45 31

 

Uwagi i informacje:

Kopie składanych dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z  oryginałem”.

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe – osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w art. 168 ust. 1, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4-12 stosuje się odpowiednio.

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 09:01
 • zmodyfikował: Violetta Król
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 14:37

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 09:01

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.