Szybkie linki

Treść strony

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH we WRZEŚNI

                 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Kodeks pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych powszechnie obowiązujących, jak również wydanych na ich podstawie przepisów wewnętrznych Karta Nauczyciela  z zakresu prawa pracy.
4. Odbiorcami danych są podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą, maja prawo do:
    1) dostępu do swoich danych;
    2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
    3) żądanie usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodne z prawem;
    4) żądania ograniczenia, gdy:
        a) osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    5)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków pracowników i pracodawcy związanych ze stosunkiem pracy.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.