Szybkie linki

Treść strony

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH we WRZEŚNI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
3. Państwa dane osobowe, zgodnie art. 6 Rozporządzenia, mogą być przetwarzane:
    1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki te wynikają z rozporządzeń i zarządzeń określających zadania powiatu i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego);
    2) jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
    3) jeżeli jest to niezbędne do wykonywania umowy;
    4) za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami danych mogą być: Starostwo Powiatowe  i jego jednostki organizacyjne, Zarząd i Rada Powiatu, Kuratorium, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Poczta Polska, urzędy gmin, firmy doradcze oraz konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne i informatyczne oraz inne podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą, maja prawo do:
    1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    2) żądania sprostowania danych osobowych;
    3) żądanie usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
    4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
    5) przenoszenia danych osobowych;
    6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    7)wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 Rozporządzenia. Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-4, powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl lub pisemnie na adres: ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji praw i obowiązków stron postępowania. Ponadto, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności, w tym np. zawarcia i wykonania umowy. W związku z tym brak podania danych osobowych może skutkować niemożnością zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa lub zawarcia umowy.
 

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.