Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

Ogłoszenie o przetargu publicznym
na sprzedaż samochodu służbowego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą : 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 , tel. 61 640 45 54, fax. 61 640 45 59, e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

2. Przedmiot przetargu: Samochód osobowy, Marka: Opel, Model pojazdu: Combo,
Nr rejestracyjny: PWR CL10, Rok produkcji: 2008, Nr identyfikacyjny (VIN): WOLOXCF0684288704, Kolor powłoki lakieru: szary metalik, Rodzaj silnika: benzyna, pojemność silnika:1364cm3, Moc silnika: 66 kW, Przebieg: 187.330 km na dzień 16.10.2015r., Data pierwszej rejestracji: 03.09.2008 r., Przegląd techniczny do 15.09.2016 r.

3. Wyposażenie: 2 x elektryczne szyby, wspomaganie, klimatyzacja manualna, 5 drzwi, centralny zamek, elektryczne lusterka, 2 x poduszka powietrzna , radio fabryczne dla Opla, komplet opon zimowych z felgami.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 04.11.2015r. do godz. 10:00. Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 1 Sekretariat II piętro pokój nr 32 lub ze strony internetowej: www.pcprwrzesnia.pl

Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej, tj. 730.00 zł ( słownie: siedemset trzydzieści zł 00/100) . Wadium należy wpłacić na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, numer konta 33144012860000000006421393 PKO BP Oddział 52 w Poznaniu . Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie zarachowana na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

5. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: imię
i nazwisko lub nazwę oferenta, adres siedziby oferenta, numer PESEL i NIP oferenta, datę sporządzenia oferty, cenę ofertową i warunki jej zapłaty, oświadczenie, że oferent zapoznał się
z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń
– załącznik nr 1.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy składać w dni robocze: w godz. 8:00 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 04.11.2015r. do godz. 9:30 w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1 w zaklejonej kopercie z napisem, „Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego Powiatu Wrzesińskiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , nie otwierać przed dniem 04.11.2015r. do godz. 10:00.”

Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 04.11.2015r. o godz. 10:00 (środa) w pokoju nr 33 II piętro, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny w formie aukcji (licytacji) dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą przystąpienia nie niższą niż 250,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

6. Cena wywoławcza – 7300 zł brutto (słownie zł: siedem tysięcy trzysta zł 00/100 brutto).

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód.

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września w dniu 23.10.2015r od godz. 9:00 do 11:00 oraz 28.10.2015 r od godz. 9:00 do 11:00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 640 45 54, e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl.

8. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 1. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, tj. oferty z najwyższą oferowaną ceną,
 2. wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia, transport pojazdu kupujący organizuje we własnym zakresie
 3. i na koszt własny,
 4. pojazd stanie się własnością kupującego nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

9. Inne informacje:

 1. komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd objęty przedmiotem przetargu,
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji,
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie i w niewłaściwym miejscu,
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Nowaczyk
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-10-21 12:05
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Nowaczyk
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2015-10-21 12:05
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-21 11:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.