Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


 

SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


 

Nazwa i adres jednostki: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.
Określenie stanowiska:

Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,

wymiar czasu pracy –  ¼ etatu (tj. 10 godzin tygodniowo)

miejsce wykonywania pracy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja, min. dwuletni staż pracy

 2. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy, dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej oraz kpa,

 2. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub Zespole ds. Orzekania Niepełnosprawności,

 3. sprawna obsługa komputera,

 4. umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,

 5. rzetelność, obowiązkowość,

 6. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań,

 7. wysoka kultura osobista,

 8. odporność na stres,

 9. umiejętność kontaktu z interesantami.

 

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.:

 1. prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

 2. sprawdzanie zgodności wydawanych orzeczeń z dokumentacją,

 3. przygotowywanie decyzji wydawanych w trybach niestandardowych,

 4. analiza formalno-prawna złożonych odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,

 5. przygotowywanie korespondencji wychodzącej,

 6. udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz w zakresie ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,

 7. przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

 8. kierowanie bieżącą pracą Zespołu, pod nieobecność Przewodniczącego.

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),

 6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy
  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku referenta,

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności” do dnia 29.01.2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, sekretariat pok. 32, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,

 2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6. Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany
  za brak spełnienia wymagań formalnych,

 2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,

 3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

 4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.)”

 5. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,

 6. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

 

Dyrektor

Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie

/-/ Jerzy Nowaczyk

 

 

Września, dnia13.01.2016 r.

drukuj (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Nowaczyk
  data wytworzenia: 2016-01-13
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2016-01-13 10:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.