Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT
 

Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września

Określenie stanowiska: 
Referent, wymiar czasu pracy – 1/1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) posiada wykształcenie średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz min. roczny staż pracy,
2) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowana opinią,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
3) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość,
4) wysoka kultura osobista,
5) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

3. Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych od fazy przygotowania tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektu umowy, przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego, nadzór nad realizacją zamówienia, końcowy odbiór robót/usług/zakupu wraz z egzekwowaniem udzielonych gwarancji, w tym prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
2) przygotowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i wprowadzenie danych do formularza w systemie Urzędu Zamówień Publicznych,
3) dokonywanie zakupów towarów/usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. Sprawdzanie i opisywanie faktur/rachunków,
4) sporządzanie zamówień na towary i usługi zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz sprawowanie kontroli budżetu na przydzielonych rozdziałach w budżecie,
5) kontrola rozchodu materiałów biurowych i środków utrzymania czystości,
6) dbanie o sprawność wyposażenia biurowego i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, kopiującego oraz innego sprzętu biurowego,
7) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, przygotowywanie protokołów przekazania, likwidacji mienia,
8) pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, dbanie o prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
9) realizacja każdorazowo zleconych zadań w zakresie realizowanych dotychczas projektów oraz pozyskiwania środków zewnętrznych (np. z funduszy unijnych) na realizację nowych projektów,
10) prowadzenie składnicy akt, 
11) prowadzenie spraw związanych ze stażami bezrobotnych i praktykami zawodowymi uczniów i studentów,
12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji i szkoleń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
13) zamawianie, prowadzenie ewidencji oraz przygotowanie do likwidacji pieczęci i pieczątek używanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni” do dnia 12 luty 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, 
2) aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1) brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2) prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,        
4) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.
          

Września, 02 luty 2024 r.


 Dyrektor Powiatowego Centrum
             Pomocy Rodzinie we Wrześni
                                     Olga Krukowska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Krukowska
  data wytworzenia: 2024-02-02
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2024-02-02 13:49

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Olga Krukowska
  data wytworzenia: 2024-02-02
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2024-02-02 13:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.