Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poszukuje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

poszukuje 2 kandydatów (kobieta i mężczyzna)

do prowadzenia

„Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”

 

Nazwa i adres jednostki: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.
Forma zatrudnienia:

umowa cywilno – prawna.

 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

  1. oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby, które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259):

 • ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

 • posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

 • posiadają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

2. Przewidywany zakres zadań w ramach umowy cywilno - prawnej:

 1. przygotowanie szczegółowego planu zajęć korekcyjno - edukacyjnych,

 2. sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy i okoliczności zachowań przemocowych, aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej, motywacja do udziału w programie),

 3. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie,

 4. sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych),

 5. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych minimum 60 godzin cyklu zajęć z przerwami nie dłuższymi niż 1 tydzień. Sporządzenie z każdych zajęć krótkiej informacji według wytycznych Zleceniodawcy,

 6. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu według wytycznych Zleceniodawcy.

 

3. Wymagane dokumenty:

 1. formularz aplikacyjny (wg załączonego wzoru – do pobrania na stronie http://www.pcprwrzesnia.pl/),

 2. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z pkt 1),

 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (wg załączonego wzoru- do pobrania na stronie http://www.pcprwrzesnia.pl/),

 4. ofertę cenową zawierającą koszt za 1h prowadzenia zajęć  korekcyjno – edukacyjnych wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji.

 

4. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Prowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” do dnia 06 czerwca 2016 r. do godz. 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września,

 2. wymagane dokumenty aplikacyjne, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)”,

 3. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,

 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami,

 5. złożonych dokumentów nie zwracamy.

 

5. Dodatkowe informacje:

Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany będzie w 2016 r. w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259).

 2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445).

 3. materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 4. program korekcyjno –edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „STOP PRZEMOCY” na 2016 rok.

 

p.o. Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

we Wrześni

 

/-/ Anna Maria Kulczyńska

Września, dnia 20 maja 2016 r.

drukuj (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poszukuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2016-05-20 14:51
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 14:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.