Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

I. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).

 2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wynajęcia sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługę gastronomiczną i usługę hotelową niezbędną do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym poniżej.

2. Zakres zamówienia:

Trzy siedmiodniowe wyjazdy dla rodzin zastępczych

1) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wynajęcia sal szkoleniowych z wyposażeniem, usługę gastronomiczną i usługę hotelową niezbędną do przeprowadzenia warsztatów dla rodzin zastępczych uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym poniżej. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia zamówienia wykonania usługi, której zakres został określony w pkt 3 tego rozdziału SIWZ poprzez zwiększenie ilości osób uczestniczących wyjazdach dla rodzin zastępczych w poniżej określonych terminach. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi dla 35 osób w poniżej określonych terminach (bez rozgraniczania osoba dorosła / dziecko), których cena zostanie określona w Formularzu cenowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. Natomiast przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – zwiększenia liczby osób – uczestników warsztatów w czasie których wykonywana będzie usługa hotelarsko - gastronomiczna i szkoleniowa po stawce wskazanej w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku kiedy dodatkowe

 

grupy uczestników do dnia rozpoczęcia usługi zostaną zakwalifikowane do udziału w organizowanym przez Zamawiającego szkoleniu dla rodzin zastępczych.

2) Ośrodek w którym realizowana będzie usługa powinien być usytuowany w województwie wielkopolskim nad jeziorem z możliwością korzystania z kąpieliska.

3) Terminy rozpoczęcia / zakończenia zamówienia:

I. 01.07.2017 – 07.07.2017, (35 osób z opcją do 45 osób)

II. 08.07.2017 – 14.07.2017, (35 osób z opcją do 45 osób)

III. 12.08.2017 – 18.08.2017 (35 osób z opcją do 45 osób)

4) Kryteria i zasady złożenia ofert:

- składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zamówieniu.

- Zamawiający zastrzega, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury za faktycznie wykonaną usługę wynikającą z liczby uczestników szkolenia (minimalnie 35 osób (ryczałt) oraz prawa opcji)

- Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

I. Zakwaterowanie:

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników w pokojach 1, 2, 3, 4, 5 osobowych (w zależności od rodziny), w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno – szkoleniowym spełniającym standard hotelu trzygwiazdkowego, położonym w woj. wielkopolskim. Jeżeli ilość pokoi nie będzie wystarczająca, Wykonawca jest zobowiązany do zakwaterowania uczestników w innych pokojach bez wpływu na cenę za pokój, nie dopuszcza się zakwaterowania osób poza obiektami Wykonawcy. Obiekt musi być położony nad jeziorem
z możliwością korzystania z kąpieliska. Standard zakwaterowania powinien umożliwienie korzystania z napojów przez całą dobę.

 

 

II. Sale szkoleniowe

Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Zamawiający wymaga przez siedem dni pobytu dwóch sal dydaktycznych (jedna dla dzieci, druga dla dorosłych), które muszą znajdować się w obiekcie lub na terenie tego samego ośrodka, w którym zakwaterowani są uczestnicy szkolenia. Sale dydaktyczne powinny posiadać okna i być wyposażone
w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń (projektor multimedialny, laptop, nagłośnienie, flipcharty
z kartkami papieru oraz kompletem pisaków), umożliwiający realizację zajęć. Temperatura
w pomieszczeniach powinna być dostosowana do potrzeb użytkowników.

 

 

III. Wyżywienie

Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia,
a dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom podczas pobytu:

- pierwszego dnia - obiad dwudaniowy z napojem, deser oraz kolację,

- drugiego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, deser, kolację integracyjną

- trzeciego dnia – śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, deser, kolację

 - czwartego dnia - obiad dwudaniowy z napojem , deser oraz kolację,

- piątego dnia - śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, deser, kolację

- szóstego dnia – śniadanie, obiad dwudaniowy z napojem, deser, kolację

- siódmego dnia – śniadanie, obiad dwudaniowy

- 2 serwisy konferencyjne w każdym dniu szkolenia (jeden dla dorosłych, jeden dla dzieci), składające się z kawy, herbaty, podanej w termosach (bez ograniczeń) cukier, mleko, cytryna w plasterkach
do herbaty, wody mineralnej, soków, owoców; np. jabłko lub banan, wyrobów cukierniczych (ciastka, ciasto).

Ww. posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa, ale w tym samym budynku lub na terenie tego samego ośrodka lub hotelu. Posiłki powinny być podawane na zastawie ceramicznej,
z kompletem sztućców metalowych i serwetek. Wykonawca musi zapewnić obsługę pozwalającą na szybkie i sprawne wydanie posiłków.

Śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, w tym co najmniej:

Pieczywo – dwa rodzaje. Danie na ciepło: np. jajecznica, kiełbaski,

Wędliny – dwa rodzaje.

Sery – dwa rodzaje.

Masło, Dżem. Mleko. Jogurt. Płatki śniadaniowe.

Świeże warzywa: np. ogórek, pomidor.

Napoje:

- kawa, herbata – do wyboru, bez ograniczeń

- soki – podane w szklanym dzbanku, przynajmniej dwa rodzaje

- woda mineralna gazowana i niegazowana podana w szklanym dzbanku lub w butelce. Dodatki: cukier, mleko, cytryna– dostępne dla każdego uczestnika.

Obiad składający się przynajmniej z: Zupy (co najmniej 350 ml), dania głównego, którego składnikami będą np. sztuka mięsa na osobę, surówka (warzywa świeże i gotowane), ziemniaki/frytki/pyzy. Obiad może być dostarczony jako wyporcjowany.

Deser: np. kawa, herbata, lody, ciasto, soki

 

Kolacja powinna się składać przynajmniej z: Dania głównego podawanego na ciepło. Zimnej płyty składającej się z: wędliny (dwa rodzaje), sera (dwa rodzaje), warzyw sezonowych, warzyw marynowanych, sałatek itp. Pieczywo – dwa rodzaje, napoje: kawa, herbata: do wyboru dla Uczestników, soki; przynajmniej dwa rodzaje, podane w szklanym dzbanku, woda mineralna gazowana i niegazowana; podana w szklanym dzbanku lub w butelce, dodatki: cukier, mleko, cytryna, masło; dostępne dla każdego uczestnika.

 

 

IV. Zaplecze rekreacyjne

Wymagane zaplecze rekreacyjne na terenie hotelu/ośrodka: bilard, sala zabaw dla dzieci
i nieograniczony do nich dostęp przez 7 dni pobytu. Oraz nieograniczony dostęp dla uczestników warsztatów również do innych atrakcji znajdujących się na terenie hotelu, np. jacuzzi, sauna, solarium, basen przez 7 dni pobytu. Dowolna propozycja wykonawcy (organizacja imprezy integracyjnej
w drugim dniu pobytu) typu: grill, kolacja integracyjna z oprawą muzyczną.

 

 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 061 640-45-50 lub drogą elektroniczną sekretariat@pcprwrzesnia.pl

2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Cecylia Mikołajczak - inspektor  tel. 061 640-45-59, email: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

3. Wykonawca na mocy art. 38 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza  na tej stronie.

 

 

VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

 

VII. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane siwz Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez stronę Zamawiającą.

5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez siwz,
w tym kopie poświadczone za zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się:

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw,

b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany.

8. Zamawiający w celu porozumiewania się z Wykonawcą – art 27 ust. 2 ustawy, a także
z przysługującego prawa art. 94 i art. 182 ustawy wymaga aby wykonawca w ofercie wskazał nr faxu lub alternatywnie adres poczty elektronicznej.

 

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, II piętro – pokój nr 32 sekretariat, w terminie do dnia 10.05.2017 roku, do godziny 11:45.

2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak:

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane.

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września oraz opisane następująco:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczęć Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

 

 

Usługą hotelarsko – gastronomiczna

Projekt „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”

Nie otwierać przed 10 maja 2017 roku godz. 12.00

 

 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje (stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert). Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 ustawy o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia, uwzględniająca wszelkie koszty i narzuty, w tym podatek VAT.

2. Cena jest ceną końcową i winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna wynikać z wymagań zawartych w SIWZ, cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie waloryzowana przez okres trwania umowy.

 

 

XI. Badanie i ocena ofert.

1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni wykonawcy potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu - art. 22 .

2. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta nie jest rozpatrywana i uznawana jest za odrzuconą.

3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę, także w innych przypadkach, określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

7. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający może unieważnić postępowanie także w innych przypadkach, określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

XII. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

2. Sposób oceny ofert - kryteria wyboru ofert:

CENA – 80%

ODLEGŁOŚĆ OD JEZIORA – 20%

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny, najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

                                                    Oferta z najniższą ceną (zł)

Ilość punktów oferty badanej = --------------------------------------- x 100 pkt x 80%

                                                           Oferta badana (zł)

 

 

Przy ocenie położenia (odległości od jeziora), najwyżej będzie punktowana oferta z ośrodkiem położonym nad samym jeziorem z bezpośrednim dostępem do kąpieliska – 20 pkt, pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższej tabeli:

Odległość od jeziora

Uzyskane punkty

200 – 400 m

15 pkt

401 – 600 m

8 pkt

601 – 800 m

5 pkt

801 – 1000 m

2 pkt

Powyżej 1001 m

0 pkt

 

 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów
i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

3. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty art. 92, jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz

 

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, na stronie internetowej www.pcprwrzesnia.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz

 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

 

 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

 

 

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do niniejszej SIWZ.

2. Zmiana postanowień umowy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 może dotyczyć zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

 

 

XVI. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XVII. Umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, oferty wariantowe

 

 

 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XVIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej.

XIX. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

 

 

XX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

XXI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

drukuj (Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2017-04-28 14:54
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-28 14:53

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2017-04-28 14:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.