Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

I. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września działając na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pt.” Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” nr RPWP.07.02.01-30-0010/15
z dnia 10.01.2017 r. oraz Pełnomocnictwa z dnia 10.01.2017 r. prowadzi postępowanie w imieniu własnym oraz następującego podmiotu:

1). Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, ul. Dworcowa 12,62-330 Nekla

(Inni Partnerzy realizujący projekt w partnerstwie: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu).

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311100-3 usługi opieki społecznej dla osób starszych

85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85312500-4 usługi rehabilitacyjne

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami: uczestników projektu pt.: „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Pyzdry:

czerwiec 2017 : 74 godziny x 1 m-c = 74 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 67 godzin x 18 m-cy = 1206 godzin;

Część 2: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Pyzdry:

czerwiec 2017 : 74 godziny x 1 m-c = 74 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 67 godzin x 18 m-cy = 1206 godzin;

Część 3: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Pyzdry:

czerwiec 2017 : 74 godziny x 1 m-c = 74 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 67 godzin x 18 m-cy = 1206 godzin;

Część 4: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław;

czerwiec 2017 : 72 godziny x 1 m-c = 72 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 76 godzin x 18 m-cy = 1368 godzin;

Część 5: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław;

czerwiec 2017 : 72 godziny x 1 m-c = 72 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 76 godzin x 18 m-cy = 1368 godzin;

Część 6: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław;

czerwiec 2017 : 72 godziny x 1 m-c = 72 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 76 godzin x 18 m-cy = 1368 godzin;

Część 7: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław;

czerwiec 2017 : 60 godzin x 1 m-c = 60 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 50 godzin x 18 m-cy = 900 godzin;

Część 8: świadczenie usług opiekuńczych osób niesamodzielnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław;

czerwiec 2017 : 60 godzin x 1 m-c = 60 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 50 godzin x 18 m-cy = 900 godzin;

Termin i miejsce realizacji zamówienia –dot. części od nr 1 do 8:

Usługi opiekuńcze realizowane będą w terminie: czerwiec 2017 r. – grudzień 2018 r. w podczas indywidualnych spotkań w miejscu zamieszkania uczestników projektu

Część 9: usługi asystenta osób niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Kołaczkowo: czerwiec 2017 : 18 godzin x 1 m-c = 18 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 15 godzin x 18 m-cy = 270 godzin;

Część 10: usługi asystenta osób niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Kołaczkowo: czerwiec 2017 : 18 godzin x 1 m-c = 18 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 15 godzin x 18 m-cy = 270 godzin;

Część 11: usługi asystenta osób niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Kołaczkowo: czerwiec 2017 : 18 godzin x 1 m-c = 18 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 15 godzin x 18 m-cy = 270 godzin;

Część 12: usługi asystenta osób niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław: czerwiec 2017 : 18 godzin x 1 m-c = 18 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 15 godzin x 18 m-cy = 270 godzin;

Część 13: usługi asystenta osób niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław: czerwiec 2017 : 18 godzin x 1 m-c = 18 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 15 godzin x 18 m-cy = 270 godzin;

Część 14: usługi asystenta osób niepełnosprawnych dla osób z niepełnosprawnością na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław: czerwiec 2017 : 18 godzin x 1 m-c = 18 godzin;

lipiec 2017 -grudzień 2018: 15 godzin x 18 m-cy = 270 godzin;

Termin i miejsce realizacji zamówienia dot. części o nr 9 do nr 14:

Usługi świadczone przez opiekunki i AON realizowane będą w terminie: czerwiec 2017 r.

–grudzień 2018 r. w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

Część 15 : świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław:

czerwiec 2017 -czerwiec 2017: 24 godziny x 1 m-cy = 24 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2017: 28 godzin x 6 m-cy = 168 godziny;

styczeń 2018 r. - grudzień 2018 r. : 16 godzin x 12 m-cy - 192 godziny

Część 16 : świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław:

czerwiec 2017 -czerwiec 2017: 24 godziny x 1 m-cy = 24 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2017: 28 godzin x 6 m-cy = 168 godziny;

styczeń 2018 r. - grudzień 2018 r. : 16 godzin x 12 m-cy - 192 godziny

Część 17 : świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Nekli dla 1 osoby zamieszkałej w gminie Miłosław:

czerwiec 2017 -czerwiec 2017: 24 godziny x 1 m-cy = 24 godziny;

lipiec 2017 -grudzień 2017: 28 godzin x 6 m-cy = 168 godziny;

styczeń 2018 r. - grudzień 2018 r. : 16 godzin x 12 m-cy - 192 godziny

Termin i miejsce realizacji zamówienia dot. części o nr 15 -17:

Usługi świadczone przez rehabilitanta realizowane będą w terminie: czerwiec 2017 r.
–grudzień 2018 r. w miejscu zamieszkania uczestników projektu

4. Informacje o finansowaniu zamówienia:

Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 95% ogólnych środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego WRPO 2014+.

5. Wzór umowy zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.

IV . Termin wykonania zamówienia.

Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia do dnia 10.12.2018 r.

V. Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna, podwykonawcy, wadium, zabezpieczenie, język postępowania.

1. Zamawiający dopuszcza prawo składania ofert częściowych, w odniesieniu do każdej części zamówienia od nr 1 do nr 17 odrębnie.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz wskazania firm podwykonawców.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące: części od nr 1 do nr 14. :

1) posiadanie certyfikatu/zaświadczenia kursu opiekuna osób zależnych lub wykształcenia pielęgniarskiego lub wykształcenia o kierunku asystent osoby niepełnosprawnej

2) oświadczenie o dyspozycyjności (weryfikowane na podstawie zał.2).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące: części od nr 15 do nr 17:

- posiadanie wykształcenia wyższego nadające kwalifikacje do świadczenia usług z zakresu rehabilitacji,

- posiadanie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia usług rehabilitacyjnych

- posiadanie co najmniej 2 - letniego doświadczenia z zakresu prowadzenia usług rehabilitacyjnych (weryfikowane na podstawie zał. 2).

VII. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany złożyć oświadczenie:

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń:

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b/ posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku powiązań. (zał.1).

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów:

dot. części od nr 1 do nr 14:

1) kurs opiekuna osób zależnych lub wykształcenia pielęgniarskiego lub wykształcenia
o kierunku asystent osoby niepełnosprawnej

2) oświadczenie o dyspozycyjności (weryfikowane na podstawie zał.2).

dot. części od nr 15 do nr 17:

1)wykształcenie wyższe nadające kwalifikacje do świadczenia usług rehabilitacyjnych, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia usług rehabilitacyjnych (potwierdzone odpowiednim dokumentem).

Dokumenty, o których mowa składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej.

2). Warunki, określone w pkt. VII. SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie.

3). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Cecylia Mikołajczak, Natalia Czopek

IX. Zawartość i opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru (zał.1) oraz wypełnić i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ podpisane przez wykonawcę.

3. W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści SIWZ.

7. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni. Przy czym niniejsze dokumenty muszą być aktualne na dzień składania (oświadczeń) ofert

9. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni , ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
w sekretariacie pok. 32 do dn. 01.06.2017 r. do godz. 10:00. Koperta powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją „Przetarg nieograniczony na realizację usług społecznych i zdrowotnych w powiecie wrzesińskim w projekcie „Nie jesteśmy sami-człowiek dla człowieka." dotyczy części………….” oraz „Nie otwierać przed dniem 01.06.2017 r. przed godz. 10:30”.

12. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie internetowej PCPR we Wrześni wrzesińskiego: www.pcprwrzesnia.pl

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w.w terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego: www.wrzesnia.powiat.pl.

14. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej.

15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

16. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 16. Koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”. Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach.

17. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

18. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ustawy PZP.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1,62-300 Września, sekretariat pok. 32 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1,62-300 Września, nie później niż do 01.06.2017 r. do godz. 10:00”

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 01.06. 2017 r. o godz. 10:30
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 37.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

1). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu drogą pisemną, faksem lub pocztą elektroniczną.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

3.Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl.

4. Informacje dotyczące postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej, na której udostępniania jest SIWZ (www.pcprwrzesnia.pl) oraz przekazywane będą Wykonawcom przypadkach i na zasadach określonych w SIWZ.

5. Oferty oraz uzupełnienia - pod rygorem nieważności - muszą zostać złożone tylko w formie pisemnej.

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 4 dni w formie pisemnej, dokumentów potwierdzających informacji we wstępnym oświadczeniu spełnia warunki udziału
w postępowaniu, aktualnych na dzień składania (oświadczeń) ofert.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

XII. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę.

2. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Opakowanie zawierające zmianę oferty należy opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

3. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Opakowanie zawierające wycofanie oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

XIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiana). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Decyzja o przedłużeniu terminu związania ofertą należy do Wykonawcy.

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Ocena ofert.

a)W odniesieniu do części od nr 1 do nr 14 Zamówienia - Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

.Kryterium nr 1 – Cena – 80 punktów

.Kryterium nr 2 – Dyspozycyjność wykonawcy – 20 punktów

A. Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi =80 x Cmin / Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów: 80.

B. W kryterium 2 „Dyspozycyjność wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej :

Czas reakcji na sytuację nagłą/ czas przybycia do osoby z niepełnosprawnością lub osoby niesamodzielnej:

00:00 godzin -01:00 godzin – 20 pkt.

01:01 godzin – 03:00 godzin – 5pkt.

Dyspozycyjnośc wykonwcy obejmuje pełne godziny. Maksymalna liczba punktów: 20.

b) W odniesieniu do części od nr 15 do nr 17 Zamówienia - Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium nr 1 – Cena – 80 punktów

Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 20 punktów

A. Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi =80 x Cmin / Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów: 80.

B. W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej:

0 - 2 lat -5 pkt.

Powyżej 3 lat - 20 pkt.

Doświadczenie Wykonwacy obejmuje pełne lata. Maksymalna liczba punktów: 20.

3. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty art. 92, jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, na stronie internetowej www.pcprwrzesnia.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

5. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonwcy wymaganych dokumentów, Zamawiający odrzuca ofertę.

4. Z Wykonawcami, których oferty zostaną wybrane będa podpisane umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiajacego :

- Wykonawcy wybrani do realizacji zadań określonych w częściach od nr 1 do nr 17 podpiszą umowę z Partnerem Projektu, tj. Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" z Nekli.

6. W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, o wyborze oferty decydować będzie niższa cena oferty.

XV. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności, gdy cena całkowita będzie niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o nalezny podatek VAT, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVI. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, gdy: treść oferty nie będzie odpowiadać SIWZ, złożenie oferty stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; oferta będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny; wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

XVII. Unieważnienie postępowania.

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w przypadkach uregulowanych w art. 93 ustawy Pzp bez podania przyczyny.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

c) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający zmieści na stronie internetowej.

XVIII.Wykaz załączników do SIWZ.

Załącznikami do SIWZ są następujące wzory:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Oświadczenie - załącznik nr 2.

3. Wzór umowy - załącznik nr 3.

drukuj (Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2017-05-22 15:47
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-22 15:49

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2017-05-22 15:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.