Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września.
Określenie stanowiska: 
Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności, 
wymiar czasu pracy –  ¼ etatu (tj. 10 godzin tygodniowo)
miejsce wykonywania pracy: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1. wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja, min. dwuletni staż pracy
2. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy, dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej oraz kpa,
2. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub Zespole ds. Orzekania Niepełnosprawności,
3. sprawna obsługa komputera,
4. umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
5. rzetelność, obowiązkowość, 
6. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, 
7. wysoka kultura osobista,
8. odporność na stres,
9. umiejętność kontaktu z interesantami.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1. prowadzenie dokumentacji i korespondencji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
2. sprawdzanie  zgodności wydawanych orzeczeń z dokumentacją,
3. przygotowywanie decyzji wydawanych w trybach niestandardowych,
4. analiza formalno-prawna złożonych odwołań od orzeczeń Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności,
5. udzielanie informacji w zakresie przepisów prawnych dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz w zakresie ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
6. przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
7. kierowanie bieżącą pracą Zespołu, pod nieobecność Przewodniczącego.


4. Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sekretarza,
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności” do dnia 16.02.2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, sekretariat pok. 32, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, 
2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,        
4. wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922)”
5. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,        
6. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.


   Dyrektor
Powiatowego 
  Centrum Pomocy Rodzinie 
                                              /-/ Anna Maria Kulczyńska


Września, dnia 19.01.2018 r.

drukuj (POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
    data wytworzenia: 2018-01-19
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2018-01-23 10:16

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.