Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Organami szkoły są:

- Dyrektor zespołu - od dnia 1 września 2008 r. Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni jest Maciej Mielczarek (na podstawie Uchwały Nr 244/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.08.2008 r. w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, Uchwały Nr 517/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 7.05.2013 r. w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni oraz Uchwały Nr 914/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24.04.2018 r. w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni)

- Rada pedagogiczna

- Samorząd uczniowski

- Rada rodziców

Szkołą kieruje dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu, któremu funkcję powierza Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia. Organ prowadzący może zgodnie z ustawą odwołać dyrektora z funkcji.

Zakres obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r.,  poz 1943 z późn. zm.).

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 • dyrektor szkoły jako jej przewodniczący,
 • wszyscy nauczyciele szkoły jako członkowie.

W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów i działająca w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

W szkole działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów szkół młodzieżowych a organem reprezentującym uczniów szkół dla dorosłych jest Rada Słuchaczy, której członkowie wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego.

Reprezentantami ogółu uczniów są organy samorządu:

 • Rada Samorządu Uczniowskiego,
 • Rada Słuchaczy,
 • Rady Samorządów Klasowych.

Samorząd ma prawo przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia wynikających z ustawy o systemie oświaty:

 • prawo do zapoznania się z treścią programów, z celami i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-27
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-27 08:56
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 12:11

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.