Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

Wydział Budownictwa i Środowiska,

ul. Chopina 10, pok. 2, 3, 4,

tel. 61 640 44 32, 61 640 44 06, 640 44 05, 640 44 58, 640 44 89.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa i Środowiska:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • Art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć:

 • Opinie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Powiatu we Wrześni oraz właściwego wójta/burmistrza gminy.

 • Pięć egzemplarzy mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu.

 • Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

 • Pięć egzemplarzy mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone.

 • Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

 • Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu.

 • Opinie:

  • ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  •  
   dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
  •  
   właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
  •  
   dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  •  
   dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  •  
   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  •  
   właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
  •  
   podmiotu zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998 i 1086) - w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej,
  •  
   innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
 • Upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi.

 • Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 • Inne dokumenty (np. szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem).

Opłaty:

Ewentualne opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

Opłaty skarbowe można dokonywać poprzez płatność kartą płatniczą (informacja w Wydziale Budownictwa i Środowiska) lub uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nr 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: stronom służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego.Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 10:18
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-26 08:15

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 10:18
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 09:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.