Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa,

ul. Chopina 10, pok. 2,

tel. 61 640 44 06, 640 44 32, 640 44 58.

Godziny obsługi interesantów w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa:

Poniedziałek 12:00-16:00

Wtorek-środa 12:00-15:00

Czwartek- piątek 7:00-10:00

Wnioski wynikające z zakresu zadań Wydziału Budownictwa można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Chopina 10.

Podstawa prawna: 

 • Art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn. zm.).

Do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć:

 • Opinie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Powiatu we Wrześni oraz właściwego wójta/burmistrza gminy.

 • Trzy egzemplarze mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiające proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu.

 • Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

 • Co najmniej cztery egzemplarze mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone.

 • Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu.

 • Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako załączniki do projektu.

 • Opinie:

  • ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  • dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego,  morskich portów i przystani,

  • właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,

  • dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki morskiej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

  • dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

  • właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

  • właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

  • innych organów wymaganych przepisami szczególnymi – w tym opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w zakresie potrzeb obronności państwa.

 • Wymagane przepisami odrębnymi, decyzje administracyjne, w tym m.in.:

  • ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeśli jest wymagana,  na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

  • ostateczna decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli jest wymagane, zgodnie z art. 389, 390 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2268 z późn. zm.),

  • w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 • Upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi.

 • Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 • Inne dokumenty (np. szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem).

Opłaty:

Ewentualne opłaty skarbowe pobierane są zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Nr konta bankowego do uiszczania opłat skarbowych:

Nazwa rachunku: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

68 9681 0002 0011 1474 0179 5820

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: stronom służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 10:18
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 13:26

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Kolecki
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-04-29 10:18
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 09:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.