Szybkie linki

Treść strony

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRZEŚNI

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 im. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
SAMODZIELNY REFERENT DS. KADROWYCH

Nazwa i adres jednostki: 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Koszarowa 12, 62-300  Września.
Określenie stanowiska: 
Samodzielny Referent ds. Kadrowych, wymiar czasu pracy – 1/1 etat 

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 2 letni staż pracy ( ekonomiczne lub administracyjne) lub 
2) wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 4 letni staż pracy (ekonomiczne lub administracyjne),
3) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) cieszy się nieposzlakowana opinią,
7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:
1) praktyczna znajomość zagadnień spraw płacowo – kadrowych,
2) znajomość przepisów prawa pracy,
3) znajomość programu Kadry Vulcan,
4) znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
5) znajomość programu SIO,
6) obowiązkowość, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) prowadzenie pełnej dokumentacji pracowników szkoły,
2) przygotowywanie umów dla pracowników szkoły,
3) obsługa kadrowa w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,
4) prowadzenie akt personalnych pracowników,
5) prowadzenie ewidencji szkoleń w zakresie bhp i ppoż,
6) przygotowywanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
7) prowadzenie dokumentacji pracowników odchodzących na emeryturę, rentę oraz kierowanie ich do ZUS,
8) bieżące ustalanie wynagrodzeń, dodatków za staż pracy,
9) prowadzenie ewidencji badań pracowniczych, przechowywanie książeczek zdrowia,
10) zamawianie oraz wydawanie legitymacji służbowych nauczycieli,
11) prowadzenie ewidencji wyposażenia ( odzież ochronna),
12) prowadzenie, ewidencja urlopów pracowników szkoły,
13) wykonywanie czynności związanych z ubezpieczeniem pracowników szkoły,
14) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do wypłacania nagród jubileuszowych pracowników,
15) sporządzanie sprawozdań związanych ze stanem i ruchem kadrowym,
16) obsługa programu SIO w zakresie kadr,
17) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
18) przygotowywanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
19) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,
20) współpraca z główną księgową – naliczanie wynagrodzeń,
21) przygotowywanie PIT dla pracowników szkoły,

4. Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( certyfikaty, zaświadczenia),
6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku Samodzielny Referent ds. Kadrowych,
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent ds. Kadrowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich” do dnia 23 grudnia 2020r., ul. Koszarowa 12, 62-300 Września, 
2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje:
1. brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany 
za brak spełnienia wymagań formalnych,
2. prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zsz2.wrzesnia.pl oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,        
4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

 

Września, 9 grudnia 2020 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Mielczarek
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-12-09 14:03

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Mielczarek
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-12-09 14:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.