Szybkie linki

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

Ogłasza nabór na wolne stanowisko - Główny księgowy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

I. Wymagania niezbędne :
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
4. Posiadanie  znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
5. Spełnianie jednego z poniższych warunków :
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości.
- ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości.
- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego , wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

II. Wymagania dodatkowe :
1. Znajomość programów Płatnik, Finanse VULCAN, Płace VULCAN, pakiet Microsoft Office.
2. Znajomość rachunkowości budżetowej.
3.Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
4. Znajomość zagadnień płacowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Obsługa urządzeń biurowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku
1. Prowadzenie rachunkowości w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej.
3.Analiza środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i wszystkich środków będących w dyspozycji placówki.
4. Współtworzenie rocznego planu finansowego placówki.
5. Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, opracowywanie corocznych bilansów, przestrzeganie prawidłowości wystawiania dowodów księgowych.
6. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych, nadzór nad całokształtem prac z tego zakresu.
7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych oraz zarządzeń wydawanych przez dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości.
8. Prowadzenie elektronicznych ksiąg inwentarzowych.
9. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
10. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej w zakresie księgowym.

IV. Informacja o warunkach pracy
1. Praca w wymiarze 1 etatu.
2. Czas pracy – 8 godzin.
3. Praca przy komputerze.

V. Wymagane dokumenty
1. CV lub kwestionariusz osobowy z opisem przebiegu pracy zawodowej .
2. List motywacyjny.
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi. gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia

VI. Miejsce oraz termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na wolne stanowisko główny księgowy  w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły na adres :
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich
ul. Koszarowa 12
62- 300 Września
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 61 64-00-966 od godz. 8.00 do 15.00.

VII. Dodatkowe informacje:
1. Brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2. Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kan-dydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zsz2.wrzesnia.pl oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni,        
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-wodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzają-cym opublikowane ogłoszenie jest wyższy niż 6%.

Września, 28. grudzień 2021 r.

drukuj (Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Mielczarek
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-12-28 11:05
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Mielczarek
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2021-12-28 11:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.