Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ WE WRZEŚNI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
 

Nazwa i adres jednostki: 
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300  Września

Określenie stanowiska: 
Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii,  wymiar czasu pracy –  1 etat

1.    Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1)    posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane wykształcenie na kierunku zarządzanie) oraz 5-letni staż pracy,
2)    posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)    cieszy się nieposzlakowana opinią,
6)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
2)    doświadczenie - osoba kandydująca na w/w stanowisko powinna posiadać szeroką wiedzę dotyczącą branży i posiadać kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
3)    umiejętność strategicznego myślenia,
4)    komunikatywność,
5)    umiejętności kierownicze,
6)    umiejętności pracy w zespole,
7)    umiejętności przywódcze,
8)    umiejętność radzenia sobie ze stresem,
9)    bardzo dobra organizacja pracy,
10)    umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi.

3.    Przewidywany zakres obowiązków: 

1)    realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa  zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w nowo wybudowanym Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, działanie 9.3 Inwestowanie w/w rozwój infrastruktury edukacyjnej  i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2.Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020 
w tym m.in :
-    osiągnięcie wskaźników rezultatu bezpośredniego w/w projektu m.in. poprzez osiągnięcie określonej liczby osób korzystających ze wspartej infrastruktury Centrum,
-    zapewnienie funkcjonowania Centrum w ramach określonych warunkami pozyskanego dofinansowania tj. projektu nie objętego pomocą publiczną,
-    współpraca w zakresie realizacji projektu komplementarnego do projektu wymienionego powyżej tj. projektu ze środków EFS w ramach poddziałania 8.3.1. WRPO na lata 2014-2020 „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego  – stawiamy na kształcenie fachowców”,
2)    pozyskiwanie innych środków zewnętrznych na w/w zakres działania,
3)    organizacja zaplecza sprzętowego niezbędnego do  przeprowadzania szkoleń,
4)    dbałość o realizację zasady trwałość  projektu Centrum  na warunkach określonych zasadami realizacji w/w projektu,
5)    współpraca ze środowiskami naukowymi i przemysłu w zakresie wykorzystania potencjału Centrum,
6)    podejmowanie wszelkich czynności zapewniających pełne wykorzystanie infrastruktury Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii poprzez :  
-    opracowanie i  aktualizację strategii Centrum,
-    nadzór i tworzenie planów finansowych,
-    odpowiedzialność za rachunek zysków i strat.
-    przygotowanie i udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
-    podpisywanie umów i innych dokumentów formalnych,
-    udział w spotkaniach  i negocjacjach ,
-    odpowiedzialność za rozwój działalności Centrum.

4. Wymagane dokumenty:
1)    CV;
2)    list motywacyjny;
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5)    kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia),
6)    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy  lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
7)    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1)    dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” do dnia 01 października 2018 r.  w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września, 
2)    aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


6. Dodatkowe informacje:
1)    brak podpisu na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu lub brak oświadczeń będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
2)    prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze,
3)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrzesnia.powiat.pl/ w zakładce Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej/Ogłoszenia i komunikaty oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  we Wrześni.     


             Dyrektor 
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej 
           we Wrześni
                    /-/ Marek Dyba

Września, dnia 18 września 2018 r. 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Dyba
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-09-18 12:53
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 12:55
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Dyba
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2018-09-18 12:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.