Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza

I. Informacje o Zamawiającym.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Powiat Wrzesiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Partnerzy realizujący projekt w partnerstwie:

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, ul. Dworcowa 12,62-330 Nekla

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80500000-4 – Usługi szkoleniowe

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym poniżej.

2. Zakres zamówienia:

CZĘŚĆ 1

Świadczenie usługi szkoleniowej przez instytucję szkoleniową – szkolenie dotyczące wczesnej interwencji oraz elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy z zaburzeniami rozwojowymi psychoruchowymi dla 2 osób z rodzin zastępczych.

TERMIN: od II kwartału do IV kwartału 2017.

MIEJSCE: województwo Wielkopolskie.

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia certyfikat.

Czas trwania kursu 16 godzin dydaktycznych (2 dni).

CZĘŚĆ 2

„Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” dla 28 osób
z rodzin zastępczych.

TERMIN: IV kwartał 2017 r.

MIEJSCE: sala konferencyjna w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

FORMA: metoda wykładowo-warsztatowa

Prowadzącym będzie oligofrenopedagog. Tematyka: charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, czynniki warunkujące postęp w nauce, planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, role rodzica w procesie nauczania dziecka, uzyskanie wiedzy dotyczącej instytucji pomagającym dzieciom z niepełnosprawnościami oraz nabycie wiedzy dotyczącej sposobów udzielania skutecznej pomocy w edukacji swojego dziecka.

Czas trwania kursu 6 godzin dydaktycznych (2 dni).

CZĘŚĆ 3

Świadczenie usługi szkoleniowej - szkolenie wykładowo –warsztatowe usprawniające umiejętności wychowawcze wyjazdowe 7 dniowe dla 31 rodzin zastępczych (około 125 osób).

Terminy rozpoczęcia / zakończenia zamówienia:

I. 01.07.2017 – 07.07.2017

II. 08.07.2017 – 14.07.2017

III. 12.08.2017 – 18.08.2017

Miejsce realizacji zamówienia: Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze” Sienno 21, 62-402 Ostrowite prowadzone przez PHU Michał Grzeszczak.

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu warsztatów certyfikat, natomiast dzieci biorące udział w zajęciach dyplom. Podczas każdej ww. edycji (terminu) weźmie udział 35 osób z opcją do 45 osób. Każde szkolenie wyjazdowe będzie odbywało się w 2 grupach. Pierwsza grupa to rodzice zastępczy i dorosłe osoby z otoczenia rodzin zastępczych. Druga grupa to dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i dzieci biologiczne rodziców zastępczych. Szkolenie podczas każdej edycji obejmuje 30 godzin dydaktycznych dla I grupy i 30 godzin dydaktycznych dla II grupy, zgodnie z harmonogramem:

1 dzień: 3 godziny dydaktyczne dla I grupy i 3 godziny dydaktyczne dla II grupy – od godz. 10:00

2 dzień: 6 godzin dydaktycznych dla I grupy i 6 godzin dydaktycznych dla II grupy – od godz. 9:00

3 dzień: 5 godzin dydaktycznych dla I grupy i 5 godzin dydaktycznych dla II grupy – od godz. 9:00

4 dzień: 3 godziny dydaktyczne dla I grupy i 3 godziny dydaktyczne dla II grupy – od godz. 16:00

5 dzień: 5 godzin dydaktycznych dla I grupy i 5 godzin dydaktycznych dla II grupy – od godz. 9:00

6 dzień: 5 godzin dydaktycznych dla I grupy i 5 godzin dydaktycznych dla II grupy – od godz. 9:00

7 dzień: 3 godziny dydaktyczne dla I grupy i 3 godziny dydaktyczne dla II grupy – od godz. 9:00

Dla I grupy zajęcia pt. „Trudne dziecko – jak postawa rodzica wpływa na funkcjonowanie dziecka w rodzinie” będzie prowadził pedagog. Celem szkolenia jest nabycie przez rodziców zastępczych wiedzy dotyczącej sposobów pobudzenia motywacji dziecka do współpracy oraz jak postawa rodzica wpływa na sposób funkcjonowania dziecka oraz zapoznanie się z zagadnieniami: kreowania pozytywnych interakcji w rodzinie, wdrażania procesów motywacyjnych, pobudzenie wzajemnego zaufania, wsparcie emocjonalne, znaczenie pozytywnych relacji w rodzinie i właściwych komunikacji.

W trakcie szkoleń prowadzonych dla rodziców zastępczych z I gr. równolegle będą prowadzone warsztaty dla dzieci z II grupy przez 4 pedagogów. Przedział wiekowy dzieci kształtuje się od 1 m-ca do 18 r.ż., niezbędne jest zabezpieczenie opieki dla dzieci najmłodszych, które nie będą mogły czynnie uczestniczyć w warsztatach. Uczestnikami II gr. są także dzieci z niepełnosprawnością, które wymagają dodatkowej opieki i pomocy. Dlatego zaplanowane jest wsparcie 4 pedagogów podczas każdego szkolenia wyjazdowego. Pedagodzy poprowadzą zajęcia pt. „ W świecie kolorów – gry i zabawy ruchowe, plastyczne, integracyjne, w tym z chustą animacyjną”. Zajęcia maja zawierać elementy socjoterapii. Zabawy ruchowe nie tylko mają rozwinąć sprawność fizyczną, lecz także zaangażować emocje, wywołać śmiech dzieci oraz pobudzić do działań kreatywnych. Uczestnicy mają wykonać prace pobudzające ich fantazję. Dlatego mają malować koszulki, rzeźbić maski, lepić w masie solnej, malować, rysować, itp. Poprowadzą oni zajęcia pt. „W świecie kolorów gry i zabawy ruchowe, plastyczne, integracyjne, w tym z chustą animacyjną”.

I grupa 90 godzin zajęć prowadzona przez 1 pedagoga (obejmuje razem 3 terminy).

II grupa 90 godzin zajęć prowadzonych przez 4 pedagogów (obejmuje razem 3 terminy).

W jednym dniu szkolenia (np. w 5 dniu) zajęcia mają zostać poprowadzone łącznie dla I i II grupy. Celem jest wspólne spędzenie czasu, poznanie się i zintegrowanie wszystkich uczestników szkolenia. Wspólnie będą mieli stworzyć imprezę integracyjną. Wszyscy uczestnicy mają otrzymać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Instytucja szkoleniowa musi zapewnić materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia, np. artykuły artystyczne, piśmiennicze, koszulki dla uczestników, farby, kredki itp. Ewentualny pobyt obejmujący nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie itp. po stronie oferenta.

IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby Zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 061 640-45-50 lub drogą elektroniczną sekretariat@pcprwrzesnia.pl.

2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Cecylia Mikołajczak, Natalia Czopek tel. 061 640-45-59, email: sekretariat@pcprwrzesnia.pl

3. Wykonawca na mocy art. 38 ustawy może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

V. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

VI. Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.

2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane siwz Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez stronę Zamawiającą.

5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe dokumenty wymagane przez siwz, w tym kopie poświadczone za zgodność z oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się:

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw,

b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany.

8. Zamawiający w celu porozumiewania się z Wykonawcą wymaga, aby wykonawca w ofercie wskazał nr faxu lub alternatywnie adres poczty elektronicznej.

9. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) części nr 1:

- wydanie certyfikatów uczestnikom szkolenia

- posiadanie kwalifikacji z zakresu szkolenia

b) części nr 2:

- posiadanie wykształcenia wyższego z oligofrenopedagogiki

c) części nr 3:

- posiadanie wykształcenia wyższego z pedagogiki

- posiadanie niezbędnych materiałów dydaktycznych wymienionych w części 4 SIWZ.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1, II piętro – pokój nr 32 sekretariat, w terminie do dnia 14.06.2017 roku, do godziny 10:00.

2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak:

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane.

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września oraz opisane następująco:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczęć Wykonawcy)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 1

62-300 Września

 

Usługa szkoleniowa w ramach projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”

część 1 / część 2 / część 3*

Nie otwierać przed 14 czerwca 2017 roku godz. 10.30

* niepotrzebne skreślić

 

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje (stawka podatku VAT aktualna na dzień składania ofert). Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 ustawy o cenach (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia, uwzględniająca wszelkie koszty i narzuty, w tym podatek VAT.

2. Cena jest ceną końcową i winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna wynikać z wymagań zawartych w SIWZ, cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie będzie waloryzowana przez okres trwania umowy.

X. Badanie i ocena ofert.

1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni wykonawcy potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu - art. 22 .

2. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta nie jest rozpatrywana i uznawana jest za odrzuconą.

3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę, także w innych przypadkach, określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

7. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający może unieważnić postępowanie także w innych przypadkach, określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XI. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

2. Sposób oceny ofert - kryteria wyboru ofert:

CENA – 80%

DOŚWIADCZENIE – 20%

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny, najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Kryterium nr 1 – Cena – 80 punktów

Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 20 punktów

A. Kryterium nr 1 – Cena

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:

Pi =80 x Cmin / Ci

gdzie:

i to numer oferty,

Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin to najniższa łączna ryczałtowa cena brutto oferty spośród łącznych ryczałtowych cen brutto wszystkich ofert,

Ci to łączna ryczałtowa cena brutto ocenianej oferty. Maksymalna liczba punktów:80.

B. W kryterium 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali punktowej:

0 - 2 lat -5 pkt.

Powyżej 3 lat - 20 pkt.

Doświadczenie Wykonawcy obejmuje pełne lata. Maksymalna liczba punktów: 20.

 

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

3. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty równocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz

ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, na stronie internetowej www.pcprwrzesnia.pl w dziale „Ogłoszenia” oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 3 do niniejszej SIWZ.

2. Zmiana postanowień umowy zgodnie z zapisem art. 144 ust. 1 może dotyczyć zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

 

XV. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

 

XVI. Umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, oferty wariantowe

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

XVII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej.

 

XVIII. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

 

XIX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

XX. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

drukuj (Powiat Wrzesiński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Maria Kulczyńska
    data wytworzenia: 2017-06-06
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2017-06-06 14:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.