Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

325 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

324 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

323 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie realizacji projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" — Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego

322 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do projektu CODE FOR GREEN

321 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania publicznego polegającego na kształceniu uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

320 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

319 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."

318 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

317 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

316 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

315 / XLIX / 2018 z dnia 25.10.2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 288/XLV/2018 z dnia 20 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16

314 / XLVIII / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

313 / XLVIII / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

312 / XLVIII / 2018 z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

311 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

310 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

309 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

308 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2019 roku

307 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2019 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

306 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2019 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo — Września w ni. Nowy Folwark i m. Psary Polskie" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 — 2019"

305 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu „Nauka - to lubię!- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddzialanie 8.1.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

304 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wrzesiński do przyznawania w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela

303 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński

302 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021

301 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

300 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

299 / XLVII / 2018 z dnia 12.09.2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wrzesińskiego w zakresie wydanego pozwolenia na budowę na działce nr 3793 obręb Września, przy ulicy Suwalskiej

298 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

297 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

296 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie obniżenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego

295 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego

294 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego

293 / XLVI / 2018 z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

292 / XLV / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

291 / XLV / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

290 / XLV / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2018 roku

289 / XLV / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

288 / XLV / 2018 z dnia 20.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu nr 202/XXXIII/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we 'Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja — projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16

287 / XLIV / 2018 z dnia 15.06.2018 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu za 2017 rok

286 / XLIV / 2018 z dnia 15.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2017 rok

285 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

284 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

283 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

282 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo

281 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Wrzesińskiego instrumentem płatniczym

280 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych

279 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Wrzesiński

278 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku

277 / XLIII / 2018 z dnia 23.05.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

276 / XLII / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

275 / XLII / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

274 / XLII / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni na realizację projektu „Nowoczesne technologie dla zdrowszego środowiska - Sytuacja obecna i potencjalne możliwości dla bardziej czystego środowiska widziane oczyma nastolatków” w ramach Programu Erasmus+

273 / XLII / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

272 / XLII / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

zmieniająca uchwalę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

271 / XLII / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

270 / XLII / 2018 z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (IV)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

269 / XLI / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

268 / XLI / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

267 / XLI / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

266 / XLI / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie założenia przedszkola specjalnego

265 / XLI / 2018 z dnia 22.03.2018 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

264 / XL / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok

263 / XL / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

262 / XL / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

261 / XL / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

260 / XL / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 252/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Szatnia na medal” współfinansowanego przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z budżetu województwa wielkopolskiego.

259 / XL / 2018 z dnia 08.02.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.