Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

247 / XXXVII / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

246 / XXXVII / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenie ostatecznego terminu ich wydatkowania

245 / XXXVII / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

244 / XXXVII / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

zmieniająca Uchwalę nr 301/XLVII//2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną Uchwalą 194/XXX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

243 / XXXVII / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

w sprawie nadania statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

242 / XXXVII / 2021 z dnia 30.12.2021 r.

zmieniająca uchwałęw sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

241 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

240 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

239 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

238 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

237 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

zmieniającą Uchwalę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 89/XIV/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego", ubiegającego o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddzialanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

236 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lisewo

235 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Gozdowo i Nadarzyce

234 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji wielokrotnej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin

233 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opiat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

232 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028" wraz z Prognozą oddzialywania na środowisko

231 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"

230 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Dzialania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

229 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2022 roku

228 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w miejscowości Grzymyslawice 10

227 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2021-2026"

226 / XXXVI / 2021 z dnia 17.12.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

225 / XXXV / 2021 z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

224 / XXXV / 2021 z dnia 25.11.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 -2029

223 / XXXV / 2021 z dnia 25.11.2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wrzesińskiego

222 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

221 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 -2029

220 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2023

219 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych — dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"

218 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opiat obowiązujących w roku 2022 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

217 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni szkolnych w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy", Poddzialanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

216 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8

215 / XXXIV / 2021 z dnia 21.10.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

214 / XXXIII / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

213 / XXXIII / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

212 / XXXIII / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu wspólpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

211 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

210 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 -2029

209 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

208 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 96/XV/2019 z dnia 17.12.2019 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie i nadania Statutu

207 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 95/X V/201 z dnia 17.12.2019 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie i nadania Statutu

206 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

205 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

204 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego

203 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Midosław

202 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego

201 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

200 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

199 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

198 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

197 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

196 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

195 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin

194 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 301/XLVII//2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 zmienioną Uchwałą 148=II12020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy — projekty pozakonkursowe, Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

193 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwalę nr 55/XU2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 134/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

192 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwałęw sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

191 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

190 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

189 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

188 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

187 / XXVIII / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

186 / XXVIII / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

185 / XXVIII / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania do podjęcia uchwały Rady

184 / XXVII / 2021 z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

183 / XXVII / 2021 z dnia 22.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

182 / XXVI / 2021 z dnia 08.01.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

181 / XXVI / 2021 z dnia 08.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

180 / XXVI / 2021 z dnia 08.01.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.