Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

214 / XXXIII / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

213 / XXXIII / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

212 / XXXIII / 2021 z dnia 24.09.2021 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu wspólpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

211 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

210 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 -2029

209 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

208 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 96/XV/2019 z dnia 17.12.2019 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie i nadania Statutu

207 / XXXII / 2021 z dnia 25.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 95/X V/201 z dnia 17.12.2019 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie i nadania Statutu

206 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

205 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

204 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego

203 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Midosław

202 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego

201 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

200 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

199 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

198 / XXXI / 2021 z dnia 25.06.2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

197 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

196 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

195 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin

194 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwałę nr 301/XLVII//2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 zmienioną Uchwałą 148=II12020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy — projekty pozakonkursowe, Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

193 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwalę nr 55/XU2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 134/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

192 / XXX / 2021 z dnia 01.06.2021 r.

zmieniająca uchwałęw sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

191 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

190 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

189 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

188 / XXIX / 2021 z dnia 25.03.2021 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

187 / XXVIII / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

186 / XXVIII / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

185 / XXVIII / 2021 z dnia 12.02.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania do podjęcia uchwały Rady

184 / XXVII / 2021 z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

183 / XXVII / 2021 z dnia 22.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

182 / XXVI / 2021 z dnia 08.01.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

181 / XXVI / 2021 z dnia 08.01.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

180 / XXVI / 2021 z dnia 08.01.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.