Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwały Rady Powiatu od nr 35 / VI / 2015 r.

nr 81 / XIII / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

nr 80 / XIII / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016/2027

nr 79 / XIII / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

nr 78 / XIII / 2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027

nr 77/ XIII /2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy, pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku

nr 76 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

nr 75 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027

nr 74 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku

nr 73 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

nr 72 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego

nr 71 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

nr 70 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (I)”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

nr 69 / XII / 2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ

nr 68 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok.

nr 67 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027

nr 66 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5,8146 ha, położonej w Grzymysławicach

nr 65 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

nr 64 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2016 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

nr 63 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2016 roku

nr 62 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

nr 61 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”

nr 60 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

nr 59 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

nr 58 / XI / 2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia- środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

nr 57 / X / 2015 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

nr 56 / X / 2015 z dnia 24 września 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 – 2027

nr 55 / X / 2015 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2015 roku

nr 54 / X / 2015 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego
w 1426/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha

nr 53 / X / 2015 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
(nabór NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

nr 52 / IX / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

nr 51 / IX / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015 - 2027

nr 50 / IX / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

nr 49 / IX / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

nr 48 / IX / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego

nr 47 / IX / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego współwłasności nieruchomości budynkowej oraz współużytkowania wieczystego w 8574/10000 częściach w nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3893/17 o pow. 0,3843 ha

nr 46 / VIII / 2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok

nr 45 / VIII / 2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027

nr 44 / VIII / 2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

nr 43 / VIII / 2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

nr 42 / VII / 2015 z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu we Wrześni z wykonania budżetu za 2014 rok

nr 41 / VII / 2015 z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2014 rok

nr 40/ VI / 2015 z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu wrzesińskiego na 2015 rok.

nr 39 / VI / 2015 z dnia 21 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2015-2027

nr 38 / VI / 2015 z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do projektu „Youth employment -Europę, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" („Zatrudnienie młodzieży - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") w ramach akcji 2. „Partnerstwa strategiczne" Programu Erasmus+

nr 37 / VI / 2015 z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego

nr 36 / VI / 2015 z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego na lata 2014-2020"

nr 35 / VI / 2015 z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Powiatu Wrzesińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.