Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

380 / LIX / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

379 / LIX / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2032

378 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

377 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 - 2029

376 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

375 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2032

374 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński

373 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 139/112, 139/113, 139/114, 139/115, 139/116, 139/118, 139/119, 139/123, 139/124, 139/130, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029579/2

372 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Września, prawa własności działki ewidencyjnej położonej w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie nr 375/111

371 / LVIII / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 roku

370 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

369 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2032

368 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego

367 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

366 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

365 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo

364 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z 0.0. w restrukturyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja

363 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2024 roku

362 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2024 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

361 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego do roku 2030”

360 / LVII / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 roku

359 / LVI / 2023 z dnia 10.10.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2032

358 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

357 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

356 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

355 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

354 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn.: „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”

353 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

352/ LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 roku

351 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej we Wrześni

350 / LV / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

349 / LIV / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

348 / LIV / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

347 / LIV / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

346 / LIV / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”

345 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

344 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

343 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodników oraz przejść dla pieszych w miejscowości Osowo

342 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 139/100, 139/101, 139/102, 139/104, 139/105, 139/106, 139/107, 139/108, 139/109, 139/110, 139/111, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00029501/5

341 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Września, prawa własności działek ewidencyjnych położonych w Bierzglinku, gmina Września, oznaczonych geodezyjnie nr 375/170, 139/103, 139/122, 139/127

340 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie hipoteki umownej obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wrzesińskiego

339 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pilotażowego pod nazwą „Udany start w Powiecie Wrzesińskim” w ramach projektów pilotażowych „Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy

338 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Razem w drodze do aktywności zawodowej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty PUP

337 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok

336 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok

335 / LIII / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok

334 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

333 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

332 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

331 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

330 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołaczkowo

329 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

328 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wrzesińskiego

327 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

326 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu nr D-50181-23 pn. Praca-Przyjaźń-Partnerstwo dotyczącego organizacji we Wrześni trójstronnego spotkania młodzieży z Polski, Niemiec i Francji dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

325 / LII / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim” w ramach Osi priorytetowej 6. Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolskie na lata 2021-2027, nr projektu: FEWP.06.15-IZ.00-001/23.

324 / LI / 2023 z dnia 20.04.2023 r.

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej

323 / LI / 2023 z dnia 20.04.2023 r.

w sprawie: delegowania radnych Rady Powiatu Wrzesińskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

322 / LI / 2023 z dnia 20.04.2023 r.

w sprawie wystąpienia Powiatu Wrzesińskiego ze stowarzyszenia Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

321 / LI / 2023 z dnia 20.04.2023 r.

w sprawie przyjęcia apelu Rady Powiatu Wrzesińskiego dotyczącego upamiętnienia 175. rocznicy Powstania Wielkopolskiego (Powstania Poznańskiego) 1848 roku

320 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

319 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

318 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

317 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pyzdry

316 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem renowacji zabytkowej oficyny w miejscowości Kołaczkowo

315 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

314 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

313 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

312 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w charakterze partnera do projektu "Mobilność-Edukacja-Sukces" realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

311 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wrzesińskim na lata 2023 - 2025

310 / L / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 roku

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.