Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

309 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

308 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

307 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat wrzesiński umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

306 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

305 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2029

304 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

303 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie przyjętego stanowiska przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia pisma zatytułowanego jako „skarga na działalność Starosty Wrzesińskiego”

302 / XLIX / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

301 / XLVIII / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

300 / XLVIII / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

299 / XLVIII / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński

298 / XLVIII / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2023 roku

297 / XLVIII / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

296 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

295 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

294 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do projektu, pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach „Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020”.

293 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2023 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

292 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”

291 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września

290 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2023 r.

289 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”

288 / XLVII / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

287 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

286 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

285 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2947P w miejscowości Marzenin wraz z budową chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi

284 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

283 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

282 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 229/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego ma wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotamileczniczymi samorządu województwa”

281 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 152/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017-2018 przez Województwo Wielkopolskie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

280 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025

279 / XLVI / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

278 / XLV / 2022 z dnia 25.07.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

277 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

276 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

275 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław

274 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zawieszenia umowy partnerskiej z samorządem niemieckim Wolfenbiittel

273 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do międzynarodowego projektu European Excellence in Dairy Learning koordynowanego przez AEDIL (Europejskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Mleczarzy)

272 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

271 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zasady udzielania i rozmiar zniżek godzin dla kadry kierowniczej, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

270 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok

269 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok

268 / XLIV / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok

267 / XLIII / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

266 / XLII / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

265 / XLII / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

264 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

263 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

262 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni

261 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej we Wrześni poprzez utworzenie kolejnej lokalizacji prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w miejscowości Grzymyslawice 10

260 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu pn. „Zakład pracy w szkole - nowoczesne pracownie w szkotach powiatu wrzesińskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

259 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego do realizacji projektu pn. „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

258 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w charakterze partnera do projektu "Mobilność-Edukacja-Sukces" realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Ksztalcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu w ramach przyznanej Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji doroslych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna"

257 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

256 / XLI / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

zmieniająca uchwalę nr 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 134/XIX/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz Uchwalą nr 193/XXX/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

255 / XL / 2022 z dnia 11.03.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

254 / XL / 2022 z dnia 11.03.2022 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

253 / XXXIX / 2022 z dnia 03.03.2022 r.

w sprawie zawieszenia współpracy partnerskiej z Rejonem Smolewicze w Republice Białoruś

252 / XXXVIII / 2022 z dnia 10.02.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

251 / XXXVIII / 2022 z dnia 10.02.2022 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 - 2029

250 / XXXVIII / 2022 z dnia 10.02.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

249 / XXXVIII / 2022 z dnia 10.02.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni

248 / XXXVIII / 2022 z dnia 10.02.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do udzialu w projekcie „Rozwój i promocja sektora VET w Polsce - Jak promować i prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie doświadczeń krajów Liechtenstein, Szwajcaria i Niemcy"

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.