Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Procedura przyjmowania zgłoszeń
o nieprawidłowościach oraz działań następczych w Starostwie Powiatowym we Wrześni

 

Niniejsza informacja stanowi jawną część procedury dot. zgłoszeń Sygnalistów:

Status sygnalisty

 1. Zgłaszający może uzyskać status sygnalisty po spełnieniu wszystkich określonych warunków w niniejszym paragrafie.
 2. Naruszenie musi dotyczyć:
 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 1. Procedurę stosuje się wobec osoby, która zgłasza nieprawidłowości związane
  z wykonywaną pracą, w tym do:
 • pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 • osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorcy, członka organu osoby prawnej lub osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,
  w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażysty,
 1. Zgłaszający podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze, pod warunkiem,
  że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa, jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego oraz że informacja taka stanowi informację o nieprawidłowościach.
 2. Zgłaszający nie podlega ochronie określonej w niniejszej procedurze, jeżeli zgłasza:
 • informacje nieprawdziwe,
 • w złej wierze,
 • informacje o naruszeniu prawa, zostały zgłoszone na postawie przepisów odrębnych (w szczególności jako skarga lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa),
 • naruszenia godzące wyłącznie w prawa zgłaszającego,
 • naruszenia następują wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego,
 • naruszenia dot. ochrony informacji niejawnych,
 • naruszenia dot. tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu,
 • innych dziedzin prawa niewymienionych w § 3 ust. 2,
 • informacje anonimowo.

 

Ochrona Sygnalisty

 1. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości, nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.
 2. Wobec zgłaszającego i osoby powiązanej nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
 3. Za działania odwetowe uznać należy w szczególności:
 • odmowa nawiązania stosunku pracy,
 • wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 • nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji, gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 • obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 • pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 • pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 • przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 • zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 • przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 • niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 • negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 • nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 • wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 • działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia
  w danym sektorze,

chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

 1. Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania środka określonego w ust. 2, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.
 2. Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku prawnego innego niż stosunek pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie, którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba
  że Urząd udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami.
 3. Jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie stosunku prawnego, o którym mowa w ust. 7, z powodu dokonania zgłoszenia - jest bezskuteczna.
 4. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
 5. Nie można zrzec się praw określonych w niniejszym paragrafie ani przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkodę powstałą z powodu dokonania zgłoszenia.
 6. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Operator zgłoszeń.
 7. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego okaże się, że Zgłaszający, któremu Operator zgłoszeń nadał uprzednio status Sygnalisty, nie spełnia warunków określonych w § 3 (w szczególności jak działał w złej wierze), zostaje pozbawiony statusu Sygnalisty i ochrony przewidzianej w niniejszym paragrafie.

 

Zgłoszenia nieprawidłowości

 1. Formalny tryb postępowania w zakresie zgłoszenia naruszeń z wykorzystaniem kanałów zgłoszeń wewnętrznych, o których mowa w ust. 2, przewiduje zgłoszenie ustne, pisemne lub elektroniczne.
 2. Urząd wprowadza następujące kanały zgłoszeń:
 • (…)
 • Osobiście, podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie Urzędu. Wówczas Urząd jest obowiązany zorganizować bezpośrednie spotkanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 • Telefonicznie pod nr telefonu podanym na stronie BIP Urzędu.
 • Listownie na adres Urzędu.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • Obszar zgłoszenia (określony w § 3 ust. 2),
 • Dokładny opis nieprawidłowości,
 • Miejsce i czas zdarzenia,
 • Dane personalne zgłaszającego,
 • Ewentualne dane dodatkowe (świadkowie, dowody).
 1. Informacje pozyskane w trakcie obsługi zgłoszenia są poufne i zarówno Operator zgłoszenia, Komisja jak i sam zgłaszający są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas postępowania, chyba że ich ujawnienie jest niezbędne do prowadzenia działań zastępczych lub wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Ostateczny wybór kanału zgłoszenia należy do zgłaszającego.

 

Numer telefonu do zgłoszeń: 61 640 44 19. Proszę na wstępie poinformować o fakcie, że rozmowa dotyczy zgłoszeń sygnalistów.

W przypadku zgłoszeń listownych, proszę oznaczyć kopertę „Dotyczy zgłoszeń sygnalistów”.

Serwis sygnalisty

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2021-12-17 12:34
 • zmodyfikował: Łukasz Jakubowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-04 07:39

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.