Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR  10/2019

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w budynkach będących własnością powiatu wrzesińskiego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 4b ust. 1-6  ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019, poz. 511) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach będących własnością powiatu wrzesińskiego, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.

§3.  Traci moc Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

do Zarządzenia nr 10/2019

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 22 maja 2019 r.

 

 

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach będących własnością powiatu wrzesińskiego

 

§ 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2. Celem monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
 2. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 3. ochrona mienia.

§ 3. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Starostwo Powiatowe we Wrześni.

§ 4. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty będące własnością powiatu wrzesińskiego oraz tereny położone wokół nich znajdujące się we Wrześni przy:

 1. ul. Chopina 10,
 2. ul. 3-go Maja 3,
 3. ul. Słowackiego 11.

§ 5. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.

§ 6. System monitoringu wizyjnego składa się z:

 1. kamer rejestrujących obraz,
 2. urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym,
 3. stacji monitorowania umożliwiających podgląd rejestrowanego obrazu.

§ 7. Urządzenia rejestrujące oraz stacje monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynków Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, ul. 3-go Maja 3 oraz ul. Słowackiego 11.

§ 8.  Monitoring funkcjonuje całodobowo, rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 9. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.

§ 10. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce "Monitoring" zamieszcza się klauzulę o następującej treści:

"Starostwo Powiatowe we Wrześni prowadzi monitoring wizyjny budynków oraz terenów wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Starostwo Powiatowe we Wrześni. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 61 640 44 23.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego."

§ 11. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Starostwa Powiatowego we Wrześni, Starosta Wrzesiński, Wicestarosta Wrzesiński, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu oraz pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Starostwem Powiatowym we Wrześni. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 12. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

§ 13. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Starosty Wrzesińskiego.

§ 14. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Starosty Wrzesińskiego z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

§ 15. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

§ 16. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

§ 17. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:

 1. numer porządkowy kopii,
 2. okres, którego dotyczy nagranie,
 3. źródło nagrania, np. kamera nr .......,
 4. datę wykonania kopii,
 5. dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
 6. w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,
 7. w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 18. Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Wrzesińskiego w zakładce "Monitoring" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.