Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta (art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z póżn. zm). Starosta jest także zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa.

 

Starostą wrzesińskim jest Anita KraskaUchwała Nr 4 / I / 2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06.05.2024 r. w sprawie wyboru starosty wrzesińskiego.

Starosta w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu wydaje decyzje, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu (art. 38 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym).

Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiat do wydawania w jego imieniu w/w decyzji (art.38 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym).

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy:

 • organizowanie pracy Starostwa,
 • podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
 • upoważnienie w formie pisemnej pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wydawanie imiennych upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Starostwa i jednostkach organizacyjnych powiatu,
 • podpisywanie aktów notarialnych na podstawie pełnomocnictwa udzielanego przez Wojewodę w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,
 • analiza funkcjonowania i ocena działalności nadzorowanych jednostek organizacyjnych powiatu,
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej oraz efektywnej kontroli zarządczej w powiecie i Starostwie,
 • realizacja polityki personalnej w Starostwie,
 • wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

 

Wicestarostą wrzesińskim jest Wiesława Kowalska - Uchwała Nr 5 / I / 2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06.05.2024 r. w sprawie wyboru wicestarosty wrzesińskiego.

Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy:

 • wykonywanie zadań w zakresie określonym przez starostę, sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac podległych mu komórek organizacyjnych,
 • zastępowanie starosty w czasie jego nieobecności lub w przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji.

 

Sekretarzem Powiatu jest Bożena Nowacka.

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa i warunków jego działania,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją zadań przypisanych poszczególnym komórkom organizacyjnym Starostwa,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie,
 • koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
 • nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
 • konsultowanie zagadnień z zakresu spraw personalnych,
 • koordynowanie procesu informatyzacji, zakupu środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa,
 • koordynowanie prac wynikających z funkcjonowania kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej, zgodnie z właściwymi zarządzeniami starosty,
 • sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac podległych mu komórek organizacyjnych,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia starosty.

 

Skarbnikiem Powiatu jest Lidia Grygiel - Uchwała Nr 23 / III / 2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13.06.2024 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wrzesińskiego.

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 • zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
 • zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia starosty.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Łukasz Jakubowski
  data publikacji: 2015-04-20 12:09
 • zmodyfikował: Marlena Modrowska
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-14 08:23

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.