Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Budownictwa i Środowiska

1. Podstawowe zadania wydziału w zakresie budownictwa:
1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
2) sprawdzanie projektów budowlanych w zakresie:
a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno budowlanymi,
c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
d) wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane, także sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane,
3) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy,
4) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
5) przyjmowanie zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
6) przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym,
7) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
8) wydawanie pozwoleń na budowę, przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekanie o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
9) wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
10) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
11) udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
12) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, ze dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
13) wydawanie dzienników budowy,
14) wykonywanie zadań wynikających ze struktury organizacyjnej wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrześni.


2. Podstawowe zadania wydziału w zakresie środowiska:
1) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
2) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
3) przygotowanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę,
4) przygotowanie projektu uchwały w sprawie ograniczenia lub zakazu używania niektórych rodzajów jednostek pływających, podlegającemu uchwaleniu przez Radę,
5) przygotowanie projektu uchwały w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę,
6) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
7) realizacja działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
8) wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego oraz obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
9) udostępnianie informacji o środowisku,
10) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
11) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
12) prowadzenie następujących rejestrów:
a) rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej – CITES,
b) rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
c) rejestr wydawanych kart wędkarskich,
d) rejestr kontroli środowiskowych,
e) rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
13) realizacja edukacji ekologicznej,
14) realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego”,
15) identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska oraz sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.


3. W zakresie gospodarki wodnej:
1) nadzór nad działalnością spółek wodnych.


4. W zakresie ochrony powietrza:
1) wydawanie decyzji w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie objętym właściwością Starosty,
2) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszeń.


5. W zakresie rybactwa śródlądowego i łowiectwa:
1) wydawanie kart wędkarskich,
2) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
3) wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
4) wydawanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny oraz na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
5) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,


6. W zakresie leśnictwa i ochrony przyrody:
1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
2) wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu,
3) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będących własnością gmin lub utrudniających widoczność sygnałów i pociągów,
4) kontrole nasadzeń drzew i krzewów określonych w decyzji Starosty z odroczoną opłatą,
5) wydawanie decyzji związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,
6) naliczanie ekwiwalentów pieniężnych za przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie i prowadzenie upraw rolnych.


7. W zakresie gospodarowania odpadami:
1) wydawanie decyzji regulujących gospodarkę związaną z wytwarzaniem odpadów,
2) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami,
3) nadzór nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami,
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawanie zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
5) nakładanie obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków lub gospodarowania takimi odpadami,


8. W zakresie ochrony gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:
1) wydawanie decyzji z zakresu wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
2) wydawanie decyzji związanych z rekultywacją gruntów zdewastowanych
i zdegradowanych, w tym ustalanie w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawanie rekultywacji gruntów za zakończoną,
3) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Więcej informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Środowiska można znaleźć w zakładce "Jak załatwić sprawę w starostwie".

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-11 12:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.