Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Edukacji

Podstawowe zadania wydziału:
1. W zakresie oświaty publicznej:
1) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowych, 
2) zakładanie i prowadzenie szkół, placówek na podstawie zawartych porozumień z organami właściwymi do prowadzenia danych szkół, placówek,
3) zapewnienie warunków działania szkół, placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
4) prowadzenie sprawozdawczości oświatowej (SIO),
5) analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat,
6) ustalanie planów sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
7) określanie warunków naboru do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat wrzesiński (liczba oddziałów klas pierwszych, liczba uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, nowe kierunki kształcenia)
8) organizowanie i monitorowanie przebiegu rekrutacji do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat wrzesiński, w celu diagnozowania potrzeb w tym zakresie,
9) opracowanie informacji o stanie oświaty,
10) monitorowanie wyników egzaminów zewnętrznych,
11) analiza prawidłowości naliczeń subwencji oświatowej dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wnioskowanie o korekty,
12) realizacja przepisów prawa w zakresie współdziałania z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i ze związkami zawodowymi reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
13) przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, placówki, powierzenie stanowiska dyrektora,
14) dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły, placówki oświatowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
15) opracowywanie projektów regulaminów związanych z wynagradzaniem, innymi świadczeniami dla nauczycieli (regulaminy wynagradzania, nagrody Starosty i inne),
16) kontrola wykonywania zadań przez dyrektorów w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bhp pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, placówki,
17) wnioskowanie o nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Starosty Wrzesińskiego oraz odznaczenia dla dyrektorów szkół, placówek,
18) realizacja procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli, prowadzenie postępowań w sprawach awansu zawodowego,
19) realizacja oświatowych programów rządowych,
20) realizacja świadczeń finansowych dla nauczycieli, określonych w przepisach prawa:
a) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b) dofinansowanie świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli,
c) fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
21) organizacja szczególnych form kształcenia uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wrzesiński, w szczególności: 
a) nauczanie indywidualne,
b) zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
c) wczesne wspomaganie,
d) kierowanie do szkół i placówek szkolnictwa specjalnego,
e) kierowanie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
f) kierowanie do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii,
22) realizacja powiatowych programów wsparcia edukacji:
a) granty edukacyjne,
b) programy stypendialne,
23) inicjowanie i organizowanie wypoczynku i pozaszkolnych form edukacji dzieci 
i młodzieży,
24) inicjowanie i organizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym współpraca międzynarodowa młodzieży,
25) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na zadania z zakresu edukacji i wypoczynku.


2. W zakresie oświaty niepublicznej
1) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzenie postępowań w sprawie wpisania szkoły, placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego, dokonywanie zmian wpisu i jego wykreśleń,
2) opracowanie projektów uchwał dotyczących dotowania, ustalania wysokości dotacji dla szkół, placówek niepublicznych,
3) udzielanie dotacji szkołom, placówkom niepublicznym,
4) kontrola szkół i placówek niepublicznych w zakresie prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu w ramach obowiązujących przepisów prawa.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-11 12:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.