Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Gospodarki Nieruchomości

Podstawowe zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami: 
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, w tym w szczególności:
a) ewidencjonowanie nieruchomości, prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatowego zasobu nieruchomości,
b) zapewnianie wyceny nieruchomości,
c) sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
d) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
e) zbywanie lub nabywanie za zgodą Wojewody lub Rady nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
f) wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
g) składanie wniosków do sądów o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz o wpisy w tych księgach,
h) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i przekazywanie ich Wojewodzie oraz sporządzanie informacji o stanie mienia powiatu,
i) współdziałanie z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
j) sporządzanie rocznych deklaracji oraz korekt z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości – stanowiących własność powiatu oraz Skarbu Państwa;
2) oddawanie jednostkom organizacyjnym nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w trwały zarząd, w tym:
a) wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu, w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami i inne ustawy,
b) naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
c) ustalanie innego terminu opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
d) zmiana stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
e) udzielanie bonifikat od opłat rocznych,
f) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, a także o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi;
3) oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w użytkowanie wieczyste, w tym:
a) ustalanie, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, a także ustalanie innego terminu opłaty,
b) zmiana stawki procentowej opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, 
c) rozwiązywanie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przed upływem okresu ustalonego w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
4) wywłaszczanie nieruchomości, ustalanie odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości oraz zwrot wywłaszczanych nieruchomości niewykorzystanych zgodnie z celem wywłaszczenia;
5) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych obiektów i urządzeń, niezbędnych do korzystania z tych urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody;
6) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
7) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów;
8) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własność;
9) nadawanie nieodpłatnie na własność właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01.01.1983 r. działki gruntu, na której te budynki zostały wzniesione;
10) nieodpłatne przyznawanie prawa własności gruntu - osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z działki, lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich użytkowanych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa; 
11) prowadzenie postępowań związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa i powiatu;
12) prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością powiatu;
13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i wypłacaniem odszkodowań dotyczących nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw;
14) współdziałanie z sądami, notariuszami, rzeczoznawcami, geodetami i zarządcami w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu;
15) przekazywanie w zarząd Lasom Państwowym gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;
16) nieodpłatne przekazywanie, na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu zalesienia;
17) wnioskowanie do Lasów Państwowych o przekazanie w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub w użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, w przypadku zmiany ich przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze dokonanych w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
18) wnioskowanie do sądu w sprawie orzekania o nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców wbrew przepisom ustawy;
19) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym składanie wniosków do sądu o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa, które nie posiadają urządzonej księgi wieczystej;
20) sprzedawanie i oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne, kościelnym osobom prawnym na ich wniosek;
21) stwierdzanie, w drodze decyzji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia, wygaśnięcia trwałego zarządu jednostki podporządkowanej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej;
22) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
23) wykonywanie zadań Starosty w zakresie reformy rolnej;
24) współpraca z Wojewodą w sprawie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawionych nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
25) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.

2. W zakresie gospodarowania mieniem:
1) prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczenia mienia powiatu,
2) prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów,
3) administrowanie budynkami zarządzanymi przez Starostwo,
4) organizowanie w szczególności:
• zabezpieczenia i gospodarowania wyposażeniem i środkami trwałymi,
• zabezpieczenia właściwego zaplecza technicznego i wyposażenia biurowego,
• ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
• łączności telefonicznej i faksowej dla potrzeb Starostwa,
• informacji wizualnej dla interesantów,
• zakupu niezbędnych publikacji prasowych i książkowych,
• zakupu i ewidencji pieczęci urzędowych, nagłówkowych i podpisowych,
• prac porządkowych związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących ładu i porządku.


Więcej informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Nieruchomości  można znaleźć w zakładce "Jak załatwić sprawę w starostwie".

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-11 12:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.