Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu

Podstawowe zadania wydziału:
1. W zakresie promocji:
1) realizacja prac związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych,
2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o powiecie,
3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,
4) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym z powiatami partnerskimi,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem „Przeglądu Powiatowego” – biuletynu informacyjnego Powiatu Wrzesińskiego,
6) prowadzenie serwisu informacyjnego dla mediów,
7) przygotowanie, redagowanie i publikowanie materiałów na stronie internetowej Starostwa;


2. W zakresie kultury:
1) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej mającej na celu promocję powiatu,
2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, 
3) organizowanie imprez, uroczystości i wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym z uwzględnieniem – Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu,
4) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w organizacji świąt, uroczystości, imprez kulturalnych,
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru,
6) prowadzenie spraw w zakresie oznaczania zabytków nieruchomych,
7) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej,
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu honorowego Starosty,
9) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań własnych powiatu przekazanych do realizacji na podstawie porozumień.  

 
3. W zakresie sportu
1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2) inicjowanie i organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju,
3) wspieranie szkół w zakresie organizacji zawodów i imprez sportowych
4) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej,
5) wydawanie decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji i wykreśleniu z ewidencji,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu,
7) przyznawanie stypendiów i nagród sportowych. 
 
4. W zakresie spraw społecznych:
• współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przygotowaniu lokalnych programów promocji przedsiębiorczości, zatrudniania oraz zwalczania bezrobocia,
• inicjowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz promocji zatrudnienia,
• wykonywanie zadań wynikających ze struktury organizacyjnej wobec Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowywanie i realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• prowadzenie spraw z zakresu zlecania realizacji zadań publicznych i udzielania dotacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• realizowanie działań w zakresie inicjowania integracji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
• współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
• współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• realizowanie działań związanych z udzielaniem dotacji na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
• wykonywanie zadań wynikających ze struktury organizacyjnej wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;
• wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz fundacjami,
• prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
• realizowanie zadań związanych z prowadzeniem „biura rzeczy znalezionych”,
• przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
• prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem zgonu i ustalaniem jego przyczyn w razie braku lekarza,
• realizowanie zadań określonych w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
• prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka;    


5. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
• prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad szpitalem powiatowym,
• inicjowanie, organizowanie i monitorowanie działań w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz współpraca z instytucjami i organizacjami w tym zakresie, 
• opracowywanie i realizacja powiatowych programów zdrowotnych oraz opracowywanie sprawozdawczości z realizacji programów zdrowotnych prowadzonych na terenie powiatu,
• realizacja zadań wynikających w szczególności z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o zdrowiu publicznym,    
• prowadzenie spraw związanych z rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.


Więcej informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu można znaleźć w zakładce "Jak załatwić sprawę w starostwie".

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Jakubowski
    data wytworzenia: 2015-04-20
  • opublikował: Łukasz Jakubowski
    data publikacji: 2015-04-20 11:53
  • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 14:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.