Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

           

             Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą,

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 28 grudnia 2018 r. została wydana decyzja nr 1054/2018 (znak: WB.6740.886.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września, której nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności.

 

             Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym we Wrześni, Wydział Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa, ul. Chopina 10, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32, w godzinach obsługi klientów: poniedziałek  od 12:00 do 16:00;  wtorek,  środa
od 12:00 do 15:00; czwartek, piątek od 7:00 do 10:00.

 

             Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub od dnia otrzymania zawiadomienia o jej wydaniu przez pozostałe strony postępowania. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i  art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron postepowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Starostwie Powiatowym we Wrześni oraz Urzędzie Miasta i Gminy Września właściwym ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

              W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Wrzesińskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2018-12-28
  • opublikował: Danuta Ogrodowicz
    data publikacji: 2018-12-28 10:38
  • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-28 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.